Uzupełnij tabelę podaj nazwy opisanych mas powietrza

Pobierz

Latem przynosi ochłodzenie, wzrost zachmurzenia i opady.. Uczniowie otrzymali arkusze z geografi wraz z załącznikiem, na poddstawoe którego .Arkusz - poziom rozszerzony - przykładowe rozwiązania.. 1.c) Podaj, dla której stacji klimatycznej - E czy F - wła ciwe s dane zamieszczone w tabeli.. Podaj numery, którymi te państwa oznaczono na mapie.W tabeli podano nazwy miast, których kolejność ilustruje zmianę pewnej cechy klimatu Polski.. Wysokość bezwzględna wynosi .. m n.p.m. Na podstawie przedstawionych informacji określ, czy dzbankowate pułapki u opisanych roślin mięsożernych są przykładem konwergencji, czy - dywergencji.Uzupełnij tabelę.. b) Wpisz numery tych pór roku, w których odbywa się wegetacja roślin: .. Przynoszą ocieplenie oraz suchą, słoneczną pogodę.Wpisz pod każdym z opisów nazwę masy powietrza atmosferycznego kształtującą opisaną pogodę w Polsce.. (TABELA) Masa molowa Liczba moli Objętość próbki w warunkach normalnych(3 pkt) Podaj nazwy opisanych poniżej mas powietrza kształtujących pogodę w Polsce.. (0-2) Wpisz do tabeli nazwy mas powietrza, których napływ nad Polskę w podanych porach roku przynosi zazwyczaj podane zmiany pogody.. (1 pkt)A. jest gazem cięższym od powietrza, B. nie pali się, C. jego gęstość jest mniejsza od gęstości powietrza, D. dobrze rozpuszcza się w wodzie, E. podtrzymuje spalanie, F. reaguje z tlenem dając wodę, G. reaguje z wodą wapienną.Układ krążenia Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj i uzasadnij/wyjaśnij U człowieka występują cztery grupy krwi: A, B, AB i 0..

Uzupełnij tabelę.

Wzór sumaryczny tlenku siarki(IV) to SO2.. Nazwa parku narodowego Numer parku narodowego na mapie Opis parku narodowego Obszar parku obejmuje pasmo górskie zbudowane z piaskowców i margli, w którym występują ciekawe formy - ostańce i labirynty skalne.Maturzyści z naszego regionu piszą dziś maturę z geografii, z języka łacińskiego i kultury antycznej.. Trzy woreczki (A, B, C) z tworzywa o własnościach błony półprzepuszczalnej, stanowiące modele komórek, wypełnili roztworami glukozy o stężeniach 1%, 5% oraz 10%.33 MAPA SYNOPTYCZNA XIV LO 2013/14 Atmosfera i klimat Opis pogody zawiera kolejno odczytanie: 1. mas powietrza kształtujących pogodę 2. wartości temperatury na obserwowanym obszarze 3. stanu zachmurzenia i występowania opadów lub ich braku 4. wartości ciśnienia atmosferycznego 5. występowania wiatru, jego kierunku i siły 6. występowanie innych zjawisk atmosferycznych np. frontów atmosferycznych Przewidywanie pogody wymaga kolejno: 1. opisania obecnego stanu pogody z .Podaj nazwy pięciu wybranych przez siebie obiektów (miejscowości).. b)Spośród wymienionych podkreśl czynniki astrefowe.Budowa i funkcje komórki Metody badawcze i doświadczenia Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Uczniowie przygotowali pokaz ilustrujący zjawisko osmozy..

Wzrost wpływu mas powietrza polarnego morskiego.

Reforma 2019Podaj nazwy opisanych poniżej mas powietrza kształtujących pogodę w Polsce.. Chwilę później .trze ciepłe i suche, powietrze gorące i wilgotne.. stacja………………… 24. Podaj nazwy opisanych poni ej mas powietrza kształtuj cych pogod w Polsce.. Docierają do Polski z południowego wschodu, najczęściej jesienią.. (3 pkt) Podaj nazwy opisanych poniżej mas powietrza kształtujących pogodę w Polsce.. Wpisz obok każdego z podanych opisów procesów geologicznych nazwę formy ukształtowania powierzchni terenu powstałą w wyniku tego procesu oraz literę oznaczającą fotografię, na której ta forma została przedstawiona.. Każdy klimat posiada specyficzne tylko dla siebie cechy, o których decydują strefowe, astrefowe i antropogeniczne czynniki klimatotwórcze.. Podaj dwie charakterystyczne cechy klimatu stacji meteorologicznej 1. powietrze polarno-morskie (z północnego -zachodu) 11.. Z nami możecie sprawdzić, jak poszła Wam matura 2015 z WOS rozszerzona.a) Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy opisanych poniżej parków narodowych oraz numery, którymi te parki oznaczono na mapie.. Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-R1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1.. B. Przyporządkuj wykresy klimatyczne oznaczonym na mapie stacjom meteorologicznym, wpisując nazwy stacji w miejscu kropek..

Wzrost średniej temperatury powietrza w lipcu.

Wykonaj poniższe polecenia dotyczące gleb Polski.. Docierają do Polski z południowego wschodu, najczęściej jesienią.. zwrotnikowa kontynentalna, arktyczna, polarna kontynentalna, polarna morska, Masa powietrza, która napływa nad Polskę głównie wiosną - w kwietniu i w maju.Poniżej znajduje się opis masy powietrza docierającej nad obszar Polski.. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony.. Dobierz z wymienionych poniżej nazwy państw charakteryzujących się podanym w tabeli udziałem głównych towarów w eksporcie.. zwrotnikowa kontynentalna, arktyczna, polarna kontynentalna, polarna morskanazwy pór roku: 1.. Masy powietrza dobierz z podanych: polarne morskie, zwrotnikowe kontynentalne, arktyczne.. Bieszczadzki; Magurski; Karkonoski; Ojcowski; Poleski; NarwiańskiDysponujesz próbką tlenku siarki(IV) zawierającą 1,5 ∙ 10^22 cząsteczek.. Pamiętaj o właściwych jednostkach.. Nazwy mas powietrza dobierz z wymienionych.. Zaznacz tę cechę spośród podanych poniżej.. Uzupełnij legendę mapy określeniami mas powietrza: arktyczne, polarne, zwrotnikowe, równikowe.. Uzupełnij tabelę.. Podaj nazwę tej masy, a następnie zaznacz na schemacie kierunek jej napływu.. B. Wzrost rocznej sumy opadów..

Nazwy mas powietrza dobierz z wymienionych.

Nazwy parków narodowych wybierz z podanych poniżej.. Zadanie 4.. .Uzupełnij tabelę nazwami zwierząt gospodarskich dobranymi spośród podanych: bydło, owce, trzoda chlewna 1 rubryka - trzoda chlewna, 2 rubryka - bydło, 3 rubryka - owce ZADANIE 26Wpisz w odpowiednie miejsca na rysunku litery (A - F), oznaczaj ące nazwy napływaj ących nad obszar Polski mas powietrza.. A. arktyczne B. zwrotnikowe kontynentalneA.. Przynosz ocieplenie oraz such , słoneczn pogod .Wpisz pod każdym z opisów nazwę masy powietrza atmosferycznego kształtującą opisaną pogodę w Polsce.. (0-3)Matura GEOGRAFIA poziom rozszerzony dla liceum okazał się dla wielu maturzystów testem nie do przejścia.. Znajdziecie je na naszej stronie.. Wpisz obok każdego zestawu cech środowiska przyrodniczego nazwę parku narodowego, którego te cechy dotyczą.. Docieraj do Polski z południowego wschodu, najcz ciej jesieni .. Uzupełnij tabelę - wpisz w każdym z jej wierszy właściwą nazwę zależności międzygatunkowych.. Na schemacie przedstawiono jedną z grup krwi, oznaczając odpowiednią literą obecność antygenów w błonach erytrocytów oraz rodzaje przeciwciał znajdujących się w osoczu tej krwi.Uzupełnij tabelę.. Zadanie 3.. Zadanie 15.. WOS dla LO poziom rozszerzony - ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ.. Wybierz je z poniższych: konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo, mutualizm.. Nazwy form ukształtowania powierzchni wybierz z podanych poniżej.W tabeli przedstawiono udział głównych towarów w eksporcie trzech wybranych państw spośród zaznaczonych na mapie.. (4 pkt.). Zadanie 14.. Zadanie 15.. (1 pkt) Podaj wysokość bezwzględną miejsca, w którym droga z Celin do Woli Szczygiełkowej przecina w polu B1 granicę Świętokrzyskiego Parku Narodowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt