Cechy dobrego nauczyciela akademickiego

Pobierz

(2) Człowiek z charakterem: Nauczyciel powinien mieć wysoki moralny charakter.Kompetentny nauczyciel akademicki jest więc nauczycielem, który bardzo dobrze wykonuje swoją pracę, a posiadane przez niego umiejętności w decydujący sposób wpływają na osiągane rezultaty.. Jego postawa powinna być sympatyczna i przyjazna.. Trzeba natomiast pytac o stosunek do studentow, cechy osobowosci nauczyciela i ocene przydatnosci zajec a takze o to, czego nauczyli sie studenci.BANACH Czesław : Cechy osobowości nauczycieli // Nowa Szkoła.. I tak, zda-niem W. Okonia, dobry pedagog powinien rozumieć relacje między ludźmi,preferowane cechy nauczyciela akademickiego.. I tak według opinii wspomnianych akademików do cech, które określają dobrego na-uczyciela akademickiego, zaliczyć można (w kolejności): duży zasób wiedzy; zdolności dydaktyczne; bycie konsekwentnym i wymagającym; łatwość nawią-Nauczyciela akademickiego cechować powinna zdolność do szerokiej i wnikliwej refleksji połączona ze zdolnością do myślenia teoretycznego, a więc myślenia na wyso- kim poziomie abstrakcji.dobrego nauczyciela akademickiego zaliczyć mona (w kolejno ci): posiadanie duego zasobu wiedzy; 329 posiadanie zdolno ci dydaktycznych; bycie konsekwentnym i wymagającym; łatwo nawiązywać kontakt;dobry nauczyciel powinien w większym stopniu koncentrować się na organizowaniu pracy ucznia niż na przekazywaniu mu gotowych wiadomości;Wyraża mniej lub bardziej klarownie cechy "dobrego" nauczyciela, np.: "Wzorzec nauczyciela charakteryzuje kompetencja zawodowa oraz szczególna wrażliwość społeczna"..

Wylicza obowiązki nauczyciela akademickiego.

Ankieta została wpro wadzona do programu Lime survey (ankieta o n- line), który został wykorz ystany jako narzę .Osobowość nauczyciela, wg Słownika Pedagogicznego W. Okonia, "Termin różnie rozumiany, J.W. Dawid za główne cechy o.n. uważał miłość dusz ludzkich, potrzebę doskonałości, poczucie obowiązku i odpowiedzialności, wewnętrzną prawdziwość i moralną odwagę; Z. Mysłakowski - kontaktowość nauczyciela, żywość wyobraźni, instynkt rodzicielski, zdolność do wyrażania uczuć i nastawienie psychiki na "zewnątrz".. Zazwyczaj teksty te dotyczą pedagoga idealnego, czyli opisują zestaw cech przydatnych w owym zawodzie.. C. Lćvy-Leboyer twierdzi ponadto, że kompetencje dotyczą zintegrowanego wykorzystania zdolności, cech osobowości, a także nabytejosobowość doskonałego nauczyciela tworzą dwa elementy: pierwszym jest to, co nauczyciel posiadł i ma do rozdania, drugim - sposób rozdawania, zwłaszcza umiejętność oddziaływania na innych.. Do cech dobrego wykładowcy możemy zaliczyć: odpowiedzialność, sumienność, pracowitość, wysoką .O osobowości nauczyciela i wychowawcy można przeczytać w pismach wie-lu wybitnych przedstawicieli pedagogiki.. Wymienia metody kształcenia i opisuje ich cechy oraz specyficzne cechy różnych typów zajęć dydaktycz-nych..

blem ułożenia hierarchicznie cech dobrego nauczyciela akademickiego.

Wspomaga rozwój osobniczy indywidualnych uczniów.koncepcja dobrego nauczyciela przedstawia się następująco: 1.. Tylko wówczas może wykonywać dobrze zawód nauczyciela8.. Takie podejście do swojej pracy i zaangażowanie w jej doskonalenie postrze-nauczyciela akademickiego w kontekście jego cech osobowościowych (15 cech).. Powinien starać się wykonywać swój zawód w sposób jak najbardziej rzetelny i uczciwy.. - 1995, nr 3, s. 37-40 Osobowość nauczyciela i nauczyciela wychowawcy: właściwości osobowe, właściwości zewnętrzne.. 6 K. Jaskot, I. Jazukiewicz, Role zawodowe nauczyciela akademickiego, [w:] Wprowa-Omawia zagadnienia związane z rolą nauczyciela akademickiego (kompetencje, uwarunkowania pracy, etapy rozwoju zawodowego, zadania, style kierowania) W3 Charakteryzuje uczenie się ludzi dorosłych, formułuje wskazówki do pracy z dorosłymi W4 Wyjaśnia, na czym polega cykl uczenia się przez doświadczanie icechy dobrego mówcy, dobór słów i akcentowanie pożądanych treści, planowanie wypowiedzi, rozpoznawanie postaw słuchaczy, porady, jak radzić sobie ze stresem, jak dobierać środki wyrazu, jakie strategie postępowania wybierać w sytuacjach kryzysowych i wiele, wiele innychNa ich podstawie autor ustalił, iż pożądanymi, a nawet niezbędnymi cechami konstytuującymi autorytet nauczyciela akademickiego (według wypowiedzi studentów, niezależnie od charakteru uczelni) są: profesjonalizm, komunikatywność, współpraca i obiektywizm, następnie wyrozumiałość (studenci uczelni państwowych) oraz zdyscyplinowanie (studenci uczelni niepaństwowych).PLEBISCYT EDUKACYJNY Finał wojewódzki rozpoczęty!.

wiedza o złożoności roli nauczyciela oraz.

Musi je zrozumieć indywidualnie i spróbować pomóc im w przezwyciężeniu trudności.. Trudno jest bowiem studentom oceniac kwestie merytoryczne i metodologiczne.. "Zawód nauczyciela akademickiego zawsze był i nadal jest prestiżowy w społeczeństwie.. Wymienia sposoby kontroli i oceny postępów w kształceniu i ilustruje je odpowiednimi przykładami.. Ilustruje je za pomocą przykładów.. Empatia rozumiana jest jako zdolność człowieka do wczuwania się, postrzegania i rozumienia stanu psychicznego innej osoby (Rembowski 1989), jako jednego z warunków sprzyjających .I tak według opinii wspomnianych akademików do cech, które określają dobrego nauczyciela akademickiego, zaliczyć można (w kolejności): duży zasób wiedzy; zdolności dydaktyczne; bycie konsekwentnym i wymagającym; łatwość nawiązywania kontaktu; wysoki poziom moralny; tolerancję; rzetelność i sumienność, intelekt twórczy; zamiłowanie do pracy, wysoką kulturę osobistą oraz autorytet i uznanie; pogodne usposobienie (Rumiński 1996, s ).W tym miejscu warto wspomnieć o następujących cechach nauczyciela: (1) Miłość do dzieci: Nauczyciel musi kochać swoich uczniów.. Ważne, żeby pracownicy/ słuchacze mogli korzystać z pomocy trenera, a przy tym mieć świadomość, że posiada on większą od nich wiedzę..

preferowane cechy nauczyciela akademickiego ...KOMPETENCJE OSOBOWE.

I to pomimo niekończących się reform naszej edukacji i niskich wynagrodzeń.. wiedza o sobie samym, swych możliwościach i. ograniczeniach, wgląd w siebie, samoświadomość własnego funkcjonowania w. roli.. Co przyciąga Cię do tego zawodu, jakie cechy zawodowe i osobiste potrzebujesz, jakie wykształcenie potrzebujesz, aby zostać dobrym nauczycielem?Jest on nie tylko nauczycielem, ale także kierownikiem procesów dydaktyczno-wychowawczych.. Kowalski nie jest dydaktykiem kompetentnym, ponieważ nie jest w odpowiedni sposób przygotowany do zajęć, a zasób jego wiedzy pozostawia wiele do życzenia.H.Grabowski (2000) wyróżnił miłość do dzieci, równowagę emocjonalną, empatię, samoakceptację, wiarygodność i pomysłowość jako cechy osobowe nauczyciela.. - 1994, nr 5, s. 259-262Cechy dobrze zorganizowanych praktyk to: wi ększy wymiar godzin i syste- .. Rola nauczyciela akademickiego w rozwoju pasji zawodowej przyszłych nauczycieli 41 ska przyszłej pracy a przede wszystkim samych uczniów, ich problemów, oczeki-wa ń wobec szkoły i nauczyciela.nauczyciel akademicki powinien być specjalistą nie tylko z danej dzie-dziny, ale specjalistą nauczania z danej dziedziny.. nauczycielem.. napięciach wynikających z faktu bycia.. Dobry nauczyciel powinien być kompetentny w swojej dziedzinie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt