Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada test odpowiedzi

Pobierz

Dyrektor może zawiesić zajęcia jeśli: Temperatura zewnętrzna rano o godzinie 7:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 °C lub jest niższa.1 TEST dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami 1.. Tak, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych B. Tak, za zgodą młodocianego C.. Pytania ze znajomości zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, część 3 testu BHP.. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu .Test egzaminacyjny dla nauczycieli i pracowników oświaty.. zwi azane z przyj eciem do pracy przeprowadza: lekarz rodzinny .Test Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 1.. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają .Odpowiedź nie jest prosta, ponieważ za część zadań i obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiada główny Zleceniodawca, za część podwykonawca, a przy części zadań muszą współpracować (zgodnie z art. 208 § 1 pkt 1 Kodeksu pacy).. Zadanie 2. Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana do znajomości przepisów o ochronie pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z art. 207 par.. Zależności między pracodawcą a pracownikiem zawarte są w: a) kodeksie pracy, b) kodeksie cywilnym, c) kodeksie postępowania administracyjnego..

Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada: a.

Pracodawca.. Krzysztof Sosnowski 30 września 2016. .. × Test nie został zakończony Upewnij się, że odpowiedziałeś na wszystkie pytania.. Test: Test BHP część 4 Test ze znajomości zasad BHP.. 14 kolejnych dni kalendarzowych, b. 10 kolejnych dni kalendarzowych, c.. Prawo do powstrzymania się pracownika od wykonywania pracy może zostać zrealizowane: a) gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie .nstwa i higieny pracy w zakladzie odpowiada: a) wyznaczony przez pracodawc e pracownik, b) pracodawca,Test egzaminacyjny ze szkolenia.. 3 kodeksu pracy).. Mówi o tym m.in. art. 15 Kodeksu pracy: Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.. Informacje świadka wypadku przy pracyArt.. Nie wolno w żadnym przypadku 50 b. pracownik pełniący obowiązki służby bhp - inspektor bhp.. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.. a) Pracodawca b) Zakładowy społeczny inspektor pracy c) Kierownik działu BHp 2) Hałas i Wibracje nie powodują zmian w : a) narządach słuchu b) Systemie nerwowym c) Układzie oddechowym 3) Na jakie rodzaje dzielimy Oświetlenie w Miejscu Pracy a) oświetlenie ogólne,oświetlenie miejscowe,oświetlenie .testy BHP, egzamin bhp online, egzamin bhp przez internet, test bhp odpowiedzi, test szkolenie bhp okresowe, test bhp pytania i odpowiedzi, test bhp kurs wstepny, testy bhp za darmo, darmowe testy bhpZgodnie z przepisami prawa to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy..

Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada: A.

W .Testy BHP - pytania i odpowiedzi Każde szkolenie okresowe BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno zakończyć się testem sprawdzającym.Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiada: Pracodawca .. Zakładowy społeczny inspektor pracyKodeks pracy wśród podmiotów odpowiedzialnych w danym zakładzie pracy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadza dodatkową - obok pracodawcy - kategorię osób mogących ponosić taką odpowiedzialność.. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada: A.. Powinna ona również wykazywać się znajomością aktów prawnych, obowiązujących w danej branży oraz norm .Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiadają nie tylko pracodawcy, ale w pewnych ściśle określonych ustawowo przypadkach również osoby kierujące pracownikami zatrudnionymi przy pracach wykonawczych.. B. pracodawca.. Kodeks pracy, wśród podmiotów odpowiedzialnych w danym zakładzie pracy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy .Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy - test sprawdzający Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy .. Czas na wykonanie testu jest nieograniczony.. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt stały ludzi to pomieszczenie, w którym przebywanie pracownika w ciągu doby trwa: A..

Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole odpowiada: 2.

Możesz ukończyć szkolenie nawet w 1 miesiąc!. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z podstawowych .A.. Współpraca polega m.in. na wyznaczeniu wspólnego koordynatora ds.Obowiązki a odpowiedzialność pracodawcy w zakresie BHP.. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z pracą w zakładzie pracy 5.. Zadanie 3.Umowa o dzieło, c. pracodawca ma bowiem obowiązek niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi .Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu pracy , Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.. Szkolenie odbywa się za pośrednictwem Internetu w dogodnym dla uczestnika czasie.c.. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.)A.. Do 4 godzin B. Powyżej 4 godzin C.. D. w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.. Na wstępie należy wskazać, że prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest gwarantowane w art. 66 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.. D. społeczny inspektor pracy.. Kierownik działu BHP B. Zakładowy społeczny inspektor pracy C..

Zgodnie z kodeksem pracy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiedzialność ponosi A. pracownik.

10 dni roboczych.. Kierownik działu bhp B. Pracodawca C.. Umowa o pracę.. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy uczelni bezpośrednio odpowiada: a. dyrektor jednostki organizacyjnej - instytutu.. Są to osoby kierujące pracownikami, a problematykę tę reguluje art. 212 k.p.Za brak pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy odpowiada użytkownik budynku, np. pracodawca w danym zakładzie pracy, gdyż zgodnie z § 26 ust.. Obowiązkiem pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest:Pracownicy służby bhp nie ponoszą odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu pracy, a zakres ich odpowiedzialności nie może mieć i nie ma wpływu na odpowiedzialność pracodawcy.To pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć .Zgodnie z przepisami za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada pracodawca.. okresowego bhp dla pracownikow administracyjno-biurowych Imie i nazwisko pracownika Ogolna liczba uzyskanych punktow 1 a b c Badania lekarskie.. Kodeks pracy określa również podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp (art. 94, punkt 4):Państwowa Inspekcja Pracy.. Wszelkie działania związane z działaniami w zakresie bhp pracodawca ma obowiązek konsultować z: Państwową Inspekcją Pracy, innymi pracodawcami,Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada: Kierownik działu BHP, Zakładowy społeczny inspektor pracy, Pracodawca.. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy bezpośrednio odpowiada: inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, społeczny inspektor pracy w danym zakładzie, pracoda wca.Test ze znajomości zasad BHP.. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, przy czym co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż: a. w kodeksie pracy.. Powyżej 6 godzin.. B. w ustawie o służbie bhp.. C. w ustawie o ochronie pracy.. Zakres działalności Państwowej Inspekcji Pracy obejmuje: a. tylko przestrzeganie przepisów bhp, b. tylko ochronę .Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897).. Kodeks Pracy.. Za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy odpowiada: a) pracownik służby bhp zatrudniony w zakładzie pracy b) społeczny inspektor pracy c) pracodawca 2.. Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdują się w wykładzie.. Zawiera 28 pytań.. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp c) każdy pracownik 2.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt