Przedłużenie terminu odpowiedzi na informację publiczną

Pobierz

1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.Informacja o przedłużeniu terminu na odpowiedź na wniosek o informację publiczną w sprawie emerytur15 zasada pokrywania kosztów podmiotu udostępniającego informację publiczną na wniosek, ust.. W mojej ocenie taki proces należy ocenić pozytywnie, ponieważ ogranicza on nieuprawnione posługiwanie się kategorią "informacji przetworzonej" wobec zsumowania informacji prostych (co stanowi częstą praktykę).Dopiero nie podjęcie żadnych czynności przez organ w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (tj. brak udostępnienia informacji publicznej czy też brak informacji o przedłużeniu tego terminu) może być rozważane na płaszczyźnie bezczynności organu, a zatem uzasadniałoby wniesienie skargi na bezczynność organu.W takim przypadku zastosowanie może znaleźć art. 13 ust.. W przypadku złożenia wniosku po terminie (w trakcie nielegalnego pobytu) - odmawia się przedłużenia pobytu.. 2 Ustawy: Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust.. Informację o terminie zebrania zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust..

Najpowszechniejszą jednak podstawą wydłużenia terminu odpowiedzi na wniosek o informację publiczną jest szeroki zakres wniosku.

Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane organowi z urzędu.Proszę podać liczbę wniosków o informację publiczną jakie wpłynęły do podmiotu, liczbę wniosków na które udzielono odpowiedzi wraz wnioskowaną informacją, liczbę wniosków na które udzielono odpowiedzi odmownej udzielenia informacji, liczbę wniosków na które nie udzielono odpowiedzi, liczbę postępowań sądowych w związku wnioskami o informację publiczną.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) (dalej: "ustawa Pzp"), Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust.. Ale teraz najważniejsze:Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust.. Pytanie: Jak sporządzić informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli oferty uzyskały określoną liczbę punktów a później wykonawca nie zgodził się na przedłużenie terminu zwi.. Anna Kaźmierczak; Data: 30 .Przedłużenie terminu ogłoszenia wstępnych wyników opinii formalnej konkursu "Dyplomacja Publiczna 2020" 19.02.2020 Uprzejmie informujemy, że ogłoszenie wstępnych wyników opinii formalnej konkursu " Dyplomacja publiczna 2020 " zostało przesunięte z 19 lutego na 27 lutego 2020 r.Przedłużenie terminu ogłoszenia wyników konkursu "Dyplomacja publiczna 2019" 08.04.2019 Uprzejmie informujemy, że ogłoszenie wyników konkursu " Dyplomacja publiczna 2019 " zostało przesunięte z 9 kwietnia na 16 kwietnia 2019 r.Odpowiedzi na pytania: 2021-11-19: Opis przedmiotu zamówienia poprawiony: 2021-11-22: Przedłużenie terminu składania ofert: 2021-11-30: Informacja o wyborze: Redagował: Grzegorz Kożuchowski: 2021-11-12: Informację zamieścił .Odpowiedź na zapytanie dotyczące przedłużenia terminu składania ofert Podmiot publikujący: Wydział Zamówień Publicznych Informację wytworzył: Z upoważnienia Prezydenta Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych Roksana Mikułko - Nadolska Data wytworzenia: 23 listopada 2018 Informację opublikował: Marcin Weitmann Data .Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe Informację wytworzył Ewa Ufnal Data wytworzenia 8 kwietnia 2021 Informację opublikował Ewa Ufnal Data publikacji 8 kwietnia 2021 Nazwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużeniu terminu związania ofertą - wzór Podmiot publikujący ..

Reguły dotyczące udzielania odpowiedzi na pytania skierowane ... wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

2 UDIP w zakresie, w jakim przepis ten stanowi o tym, że przedłużenie terminu odpowiedzi na wniosek o informację publiczną jest dopuszczalny wtedy, gdy Organ planuje udostępnić przedmiotową informację, a także w zakresie, w jakim przepis ten nakłada na Organ obowiązek uzasadnienia niemożności udostępnienia .Wprowadzenie do ogłoszenia istotnej zmiany powoduje konieczność przedłużenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian.. organ może przedłużyć termin do rozpoznania wniosku do maksymalnie dwóch miesięcy, to z uprawnienia tego organ może skorzystać wówczas, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego zakresu (np. wniosek jest nieprecyzyjny, wielowątkowy, lub zachodzi wątpliwość, czy dotyczy informacji publicznej).Obywatel zwrócił się o te informacje w trybie przewidzianym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej, powinien otrzymać odpowiedź w ciągu 14 dni, został jednak powiadomiony przez Departament Komunikacji MAP, że odpowiedź zostanie udzielona "niezwłocznie, nie później niż do dnia 11 lipca 2020 r.".Według RPO bieg terminu na udzielenie informacji publicznej nie powinien więc być uzależniony od stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID..

Okres pobytu możesz przedłużyć o kolejne 90 dni.Jak sporządzić informację o wyborze oferty, jeśli wykonawca odmówił przedłużenia terminu związania ofertą?

Nie konweniowałoby to z zasadami dostępu do informacji publicznej, na które Stowarzyszenie wskazało na wstępie, tj. m.in. odformalizowania i szybkości.Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu zażalenia spółki na bezczynność marszałka województwa, wyznaczyło mu dodatkowy termin jednego miesiąca do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.O ile zgodnie z art. 13 ust.. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.Wniosek o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego musisz złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego..

Termin ten zamawiający ustala w sposób uznaniowy w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza kwot ...Przedłużenie terminu składania ofert w przypadku zmiany ogłoszenia ...

Oczywiście w informacji umieść wszystkie argumenty dotyczące naruszenia art 29 ust 1.. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.Organ obowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, czyli dążyć do załatwienia jej w terminie krótszym niż wyznaczony.. Pobyt w ramach ruchu bezwizowego można przedłużyć jednokrotnie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt