Sprawozdanie o odpadach wzór 2020

Pobierz

1.65.21. kwartał.. 4 lutego 2020 (aktualizacja: 4 lutego 2020) Pobierz już dziś nowe wzory ewidencji BDO obowiązujące od 31 stycznia 2020 roku.. To sprawozdanie jest już dostępne w systemie BDO, a termin na jego złożenie jest do 31 października 2020 r.Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2020 rok należy złożyć w terminie dnia 15 marca 2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO .. Wzór sprawozdania o marnowaniu żywności.. Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Materiały Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów Wzor _formularza _do _sporzadzania _i _przekazywania _zbiorczego _zestawienia.doc 0.42MB nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji .Nowe wzory ewidencji odpadów BDO.. 30 czerwca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).Prezentacja - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO (PDF 0.9 MB) Webinarium dla Urzędów Gmin z zakresu przygotowania Sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi..

Pierwsze sprawozdanie należy złożyć do 30 czerwca 2020 roku.

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji skierowane do Dyrektorów samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz Miejskiego Centrum Obsługi .Nowe sprawozdanie o wytwarzanych odpadach od lipca 2020 Postępowanie przy błędnie wystawionych KPO w systemie BDO Nowe terminy sprawozdań za 2019 rok: do 11 września 2020 dla produktów i opakowań oraz do 31 października 2020 dla odpadów (ponieważ 31 to sobota zgodnie K.p.a.. Nowelizacja ustawy BDO.Wzory sprawozdań w formacie .docx.. SOCIAL MEDIA→ z korzystania ze środowiska za rok 2020. poniedziałek, 22 marca 2021 r. Twoja przeglądarka nie obsługuje elemetów audio.. Sprawozdanie to obejmuje sprzedaż: lekkich toreb - od 15 do 49 mikrometrów - od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań.. 3) Podmiot sporządza sprawozdanie dla wszystkich miejsc .Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących z zużytego sprzetu (do 2017 r. włącznie) Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego działalność w zakresie innych recyklingu procesów odzysku - wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)Wzór oświadczenia o opłacie środowiskowej nieprzekraczającej 100 zł.. 2020 poz. 797) [1 .Ustawa o odpadach przewiduje obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi..

Jeżeli tak, to na pewno chodzi o sprawozdanie wytwórców odpadów.

30 czerwca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (nowe wzory będą obowiązywać w momencie uruchomienia kolejnych modułów BDO).. Proszę zweryfikować swój wpis do BDO, ale podejrzewam, że jest Pani w dziale XII.. 16.Odpady medyczne - składanie sprawozdań w systemie BDO.. zm.); Interpretacje Ministerstwa Środowiska ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.. Opis sprawy/zadania.. Ustawa dopuszcza prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r., o ile przekazujący odpady .BDO - ewidencja odpadów, sprawozdawczość, opłata recyklingowa I. Ewidencja odpadów Z dniem 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie tylko i wyłącznie elektronicznie (art. 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - t.j.SPRAWOZDANIE Z ODPADÓW ZA 2019 INSTRUKCJA UTWORZENIA I ZŁOŻENIA ELEKTRONICZNEGO SPRAWOZDANIA PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ POPRZEZ PLATFORMĘ BDO Termin złożenia sprawozdania o odpadach za rok 2019 - do 31 października 2020 r. Opracował Rafał Kiełkowski 1 wrzesień 2020 r.Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j..

Wzór formularza - kwartalne sprawozdanie z odbioru nieczystości ciekłych.

Należy pamiętać, że termin.o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami".. Poniżej dowiesz się, kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Wzór sprawozdania za 2018 rok został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018r w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018.. *Jeżeli miejscem wytwarzania odpadów jest siedziba, wpisz "Siedziba", jeżeli jest to inny adres wpisz nazwę, jaką wpisano przy dodawaniu miejsca wytwarzania odpadów.. W wyniku świadczenia usług zdrowotnych w obiektach leczniczych, obok tradycyjnych odpadów komunalnych, powstają również odpady medyczne.. 2) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592).. Dz. U. z 2019 r. poz. 542 z późn.. Wszelkie zagadnienia związane z gospodarką odpadami regulują przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. termin upływa 2 listopada 2020)Dzień dobry, w tym wypadku chodzi o sprawozdanie wytwórców odpadów..

Formularz ten jest spójny i jednolity dla wszystkich podmiotów składających sprawozdanie za dany rok ...o odpadach.

Kliknij w "Opcje", następnie "Odpady wytworzone poza instalacją".. Wzory sprawozdań w formacie .doc.. Nowe sprawozdania odpadów prawdopodobnie będą zawierały między innymi nowe zestawienia danych: Rodzaje i masa odpadów wytworzonych w instalacji oraz wytworzonych poza instalacją.Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.. Objaśnienia: 1) Należy wpisać wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów komunalnych.. Webinarium - Moduł ewidencji odpadów w systemie BDO16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.. Następnie należy wybrać opcje "Nowe sprawozdanie" (zielony przycisk pojawi się w środkowej części strony) i uzupełnić dane główne sprawozdania: a) rok sprawozdawczy czyli 2019 r., b) adresata tj. Marszałka Województwa Małopolskiego (sprawozdanie składa sięwzór.. Zobacz wszystko.Jeżeli dla substancji albo odpadów nie są przekroczone progi określone w rozporządzeniu 166/2006/WE, to sprawozdania PRTR za dany rok nie składa się i nie trzeba wysyłać żadnych danych w przypadku, gdy już kiedyś było składane takie sprawozdanie albo już były wysyłane dane o zakładzie.odpadów), wybierz je, a na końcu naciśnij "zapisz".. Sprawozdanie i opłata recyklingowa.. raz w kwartale do 30 kwietnia 2021 r. według stanu na 31 marca 2021 r., do 30 lipca 2021 r. według stanu na 30 czerwca 2021 r., do 30 października 2021 r. według stanu na 30 września 2021 r., do 19 lutego 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r.Materiał przedstawiał sposób złożenia sprawozdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt