Trygonometria praca klasowa zakres

Pobierz

Trójk ąty prostok ątne 2 7.. Dział do realizacji Liczba godzin .. 4 Praca klasowa i jej omówienie 2 Godziny do dyspozycji nauczyciela 3 Razem 105 1) Szeroki kontekst - treści istotne z punktu widzenia dalszego kształcenia.. Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy 8.. Zestaw XII - TRYGONOMETRIA Zadania otwarte.. Wykresy funkcji y = sin x oraz y = cos x 4.. Powtórzenie 14.. Kąty w trójkątach .. TRYGONOMETRIA Tangens kąta ostrego 2 VII.. Określenie sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa w trójkącie prostokątnym 2.. Podstawowe tożsamości trygonometryczne 5.10.. Omówienie i poprawa pracy klasowej Razem 3 1 3 30 VIII.. Trygonometria (36 godz.) Nr Temat Liczba godzin Punkty z podstawy programowej 1.. Pierwiastek stopnia nieparzystego z liczby ujemnej [I.8] 15.. Sumy i różnice funkcji trygonometrycznych 9.. Uczeń: 4) .. Powtórzenie, praca klasowa i jej omówienie 3 STEREOMETRIA Wielościany i inne figury przestrzenne 4 X. Stereometria.. 11-12 Trygonometria Zastosowanie trygonometrii 2 6.6 7.14.. Przekształcenia wykresów funkcji trygonometrycznych 6.. Uczeń: 1) wykorzystuje definicje funkcji: (…) tangens dla kątów od 0 do 180 , (…); Sinus i cosinus kąta ostrego 3 VII.. Zakres podstawowy.. Powtórzenie wiadomości 7.. Funkcje trygonometryczne k ąta ostrego 2 8.. 12 3 6 A B D 35 ° E .praca klasowa i jej omówienie 3 TRYGONOMETRIA Tangens kąta ostrego 3 VII..

Praca klasowa.

Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych 2 5.. Równania trygonometryczne 10.Nierówności trygonometryczne 11.Powtórzenie wiadomości 12.. Proste równania trygonometryczne 7.- zakres podstawowy .. 3 Trygonometria kąta ostrego 7 4 Przekształcenia wykresów funkcji 10 5 Funkcja kwadratowa 22 .. 10 Praca klasowa i jej omówienie 2 II Wyrażenia algebraiczne 18 1 Potęga o wykładniku naturalnym [I.8] 1 2 Pierwiastek arytmetyczny.. Wykresy funkcji y = tg x oraz y = ctg x 5.. Środek odcinka 2 3.. Sumy i różnice funkcji trygonometrycznych.. Odległość punktu od prostej 2 4.. Istnieją 4 funkcje trygonometryczne: sinus, cosinus, tangens .PRACA KLASOWA: Funkcje trygonometryczne.. Nierówności trygonometryczne 2 17.. Proste równania trygonometryczne 7.. Funkcje trygonometryczne k ąta ostrego 2 6.1, 6.2, 6.3 2.. Egzaminy maturalne, matury próbne, poprawkowe6 Praca klasowa i jej omówienie 2 VI Podstawowe własności wybranych funkcji 9 1 Funkcja kwadratowa 2 2 Funkcja kwadratowa - zastosowania 3 3 Proporcjonalność odwrotna 1 4 Funkcja wykładnicza 2 5 Funkcja logarytmiczna 1 VII Trygonometria kąta ostrego 9 1 Określenie sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa w trójkącie prostokątnym 2Praca klasowa..

Praca klasowa i jej omówienie 2 2.

1 Razem 8 IV.7.. Trygonometria - zastosowania 2 7.4 9.. Okrąg w układzie współrzędnych 2 5.. Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych .. Proste równania trygonometryczne.. Trygonometria - zastosowania 3.. Suma i róŜnica sinusów oraz cosinusów kątów 12.. Powtórzenie wiadomości 3 18.. Trygonometria kąta wypukłego 1.. Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów.. Sinus, cosinus, tangens i cotangens dowolnego kąta wypukłego 4.. Geometria analityczna 24 1.. Sprawdziany i egzaminy z matematyki Zadaniainfo - baza testów.- zakres rozszerzony .. 7 Trygonometria kąta ostrego 9 8 Godziny do dyspozycji nauczyciela 3 Razem 105 Klasa II L.p.. Praca klasowa.. Miara łukowa kąta 2.. Funkcje trygonometryczne k ąta ostrego 2.. Czworok ąty wypukłe 8.Trygonometria.. Zakres podstawowy.. CZĘŚĆ 1 Kąty.. Wzajemne położenie dwóch okręgów 2 6.PRACA KLASOWA ( luty ) V. Trygonometria 1.. 9734_6260 Liczby rzeczywiste - praca klasowa.. Tematyka zajęćNa stronie znajdziesz pełne lekcje wideo z matematyki na poziomie liceum i technikum.. 1 Razem 16 III.. Trójkąty prostokątne 2 2.. Funkcje trygonometryczne wielokrotności kąta.. Zestaw VIII IX - Funkcje.. Rozwi ązywanie trójk ątów prostok ątnych 5.. Związki między funkcjami trygonometrycznymi 2 6.. 2Funkcje trygonometryczne kąta ostrego 6.1 8.. 90 min 20 zadań.. Funkcje trygonometryczne zmiennej rzeczywistej 3..

Praca klasowa i jej omówienie 3 6.

Funkcje trygonometryczne kąta wypukłego (1) 2VI.. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego 2.. Praca klasowa i jej omówienie 2 2.. Pierwiastek stopnia nieparzystego z liczby ujemnej 1Trygonometria Zadania maturalne z matematyki oraz arkusze maturalne z matematyki z autorskimi rozwiązaniami i cennymi wskazówkami.. Trygonometria - zastosowania 2 9.16.. Twierdzenie Talesa 2 6.. PLANIMETRIA 16 1.9-10 Trygonometria Wyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych, gdy znana jest wartość sinusa lub cosinusa kąta 2 6.5 • 6.. Zastosowania funkcji trygonometrycznych 3 4.16.. Określenie i własności ciągu liczbowego 2.. P a) Oblicz miary k ątów C F b) Oblicz obwód trójk ąta DEF trójk ąta ABC.. Praca klasowa i jej omówienie 2 IV.. Przygotowano zgodnie z podstawą programową dla zakresu podstawowego na rok szkolny 2017/18, przedmiotowym systemem9.. Zwi ązki mi ędzy funkcjami trygonometrycznymi 2 6.4, 6.5 3.. Równania i nierówności trygonometryczne 13.. Omówienie i poprawa pracy klasowej Razem- zakres podstawowy - .. 7 Trygonometria 17 8 Godziny do dyspozycji nauczyciela 10 Razem 105 Klasa III L.p.. Praca klasowa i jej omówienie Klasa III 75h Ciągi (20 h) 1.. Sinus i cosinus sumy i różnicy kątów 11.. Praca klasowa i jej omówienie 20 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4.. Testy Matematyka Trygonometria.. Trygonometria.określa znaki funkcji trygonometrycznych danego kąta oblicza wartości funkcji trygonometrycznych szczególnych kątów, np.: 90°, 120°, 135°, 150° wykorzystuje funkcje trygonometryczne do rozwiązywania zadań K K K P P-D 2 6..

Praca klasowa i jej omówienie 2 4.

Związki między funkcjami trygonometrycznymi 2 6.5 11.. Trygonometria - to dział matematyki, który zajmuje się zależnościami między długościami boków, a miarami kątów wewnętrznych w trójkątach.. Praca klasowa i jej omówienie 2 7.. Tożsamości trygonometryczne.. Zakres podstawowy.. Uczeń: znając wartość jednej z funkcji: sinus lub cosinus, wyznacza wartości pozostałych funkcji tego samego kąta ostrego.. Trójk ąty przystaj ące 1 3.. Odległość między punktami w układzie współrzędnych 2 2.. Powtórzenie wiadomości 7.. Uczeń: 3) rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między14.. Wszystkie materiały są zgodne z podstawą programową.. 1Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych 6.2 10.. Pole trójk ąta 7.. Zadanie 1.. Ciąg arytmetyczny 3.1 Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Klasa I - zakres rozszerzony 37 tygodni × 4 godziny = 148 godzin Lp.. Funkcje trygonometryczne k ąta wypukłego 3.. Praca klasowa.. Długość okręgu i poleZakres podstawowy TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ .. praca klasowa i jej omówienie 3 FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE.. Przekształcenia wykresów funkcji trygonometrycznych 6.. Zakres podstawowy.. Rozszerzeniem podstawowej trygonometrii są tzw. funkcje trygonometryczne, które często pojawiają się w analizie matematycznej.. Wartości sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa dla kątów 30°, 45° i 60° 3.. Praca klasowa i jej omówienie 3 6.. 2Powtórzenie wiadomości 14.. Dział do realizacji Liczba godzin .. 10 Praca klasowa i jej omówienie 2 II Wyrażenia algebraiczne 18 1 Potęga o wykładniku naturalnym 1 2 Pierwiastek arytmetyczny.. Uczeń: 1) wykorzystuje definicje funkcji: sinus, cosinus i tangens dla kątówokreślaznaki funkcji trygonometrycznych danego kąta oblicza wartości funkcji trygonometrycznych szczególnych kątów, np.: 90°, 120°, 135°, 150° wykorzystuje funkcje trygonometryczne do rozwiązywania zadań K K K P P-D 2 6.. Trygonometria - zastosowania 2 4.. Geometria analityczna 20Sprawdzian z matematyki trygonometria.. Pole czworokąta 2 13.. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego 2 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt