Scharakteryzuj ustrój monarchii despotycznych na przykładzie państw starożytnego wschodu

Pobierz

W drugiej połowie wieku VIII rozpoczęła się ekspansja terytorialna.1) charakteryzuje, na przykładzie Francji Ludwika XIV, ustrój monarchii absolutnej; 2) wymienia, odwołując się do przykładu Anglii, główne cechy monarchii parlamentarnej; 3) porównuje monarchię parlamentarną z monarchią absolutną, uwzględniając zakres władzy monarszej, prawa i obowiązki poddanych, rolę instytucji stanowych (parlamentu);Grecja.. Mogli być nauczycielami, filozofami, aktorami, pełnić funkcję pomocy domowej.W poniższej pracy podejmę próbę scharakteryzowania ustrojów politycznych państw Starożytnego Bliskiego Wschodu.. W swoim eseju uwzględnię opisy takich państw, jak : Asyrii, Babilonii, Egiptu, państw - miast Sumeru oraz Persji i Fenicji.. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.. Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie okres sztuki .Architektura starożytnego Rzymu - charakterystyczne budownictwo związane z kulturą starożytnego Rzymu i rzymską cywilizacją.. Do pierwszych cywilizacji starożytnych przede wszystkim można zaliczyć cywilizacje zamieszkujące Mezopotamię nad wielkimi rzekami Eufratem i Tygrysem.. O ile filozofowie dociekali prawdy o świecie, to artyści w swoich dziełach literackich i teatralnych próbowali przedstawić piękno..

Społeczeństwa starożytnych państw były podzielone na warstwy wyższe i niższe.

Kapłani, wyżsi urzędnicy.. W Egipcie: Faraon - uważany za wcielenie boga i najwyższego kapłana.. Władca sprawuje legalnie zdobytą władzę, nie podlegając żadnym prawom.. W tym eseju chcę uwzględnić opisy takich krajów, jak: Asyria, Babilonia, Egipt, państw - miast Sumeru a także Fenicji i Persji.. R1Xb4TI9cTUSU.Sztuka Etrusków rozwijała się od IX do połowy VII w. pne pod wpływem sztuki Bliskiego Wschodu i Kartaginy.. Niżsi urzędnicy.. Początkowo w Atenach panowali królowie.. Mówi się, że były silnie zhierarchizowane.. "Monarchia despotyczna to ustrój, w którym panujący dysponuje pełnią władzy religijnej, gospodarczej, politycznej i militarnej.. Charakterystyczne cechy monarchii patrymonialnej Piastów: - władca był prawodawcą, wodzem i najwyższym sędzią, a najważniejsze decyzje podejmował na wiecach .Struktury społeczne starożytnych państw.. Władca skupia w swoim ręku władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.. W delcie Nilu powstała cywilizacjaUstrój Aten został określony jako demokracja ateńska i ostatecznie został ukształtowany w V w .p.n.e.. Stopniowy rozwój tej architektury nastąpił pomiędzy VI w. p.n.e. a V w. n.e. i został podzielony na kilka ogólnych etapów historycznych: okres panowania królów okres republiki .można było wyzwolić niewolnika (wykup, zasługi dla właściciela itp.), niektórzy byli wykorzystywani do walk gladiatorów..

Po upadku monarchii nastał ustrój oligarchiczny, czyli rządy nielicznej grupy obywateli.

Postaram się także dowieść, że najbardziej drastyczna forma rządów miała miejsce w Asyrii.. W zamierzchłej starożytności Półwysep Apeniński był zamieszkany przez Etrusków jednak z czasem zaczęły się pojawiać kolonie najprzód fenickie a potem także greków.Legenda głosi,że pradawnymi założycielami Rzymu byli bracia bliźniacy Remus i Romulus.Innym razem mówi się o nieszczęsnych uciekinierach ze .Osiągnięcia starożytnych Rzymian - Zintegrowana Platforma Edukacyjna.. -władza miała charakter teokratyczny, i ściśle była połączona z religijnymi wyobrażeniami.. Poprzednia strona Rzym - od osady do imperium.. W latach 660 - 500 pne zaznaczył się wyraźny wpływ kultury jońskiej i korynckiej, a okres rozkwitu przypada na lata 500 - 300 pne , czyli pokrywa się w przybliżeniu z okresem klasycznym w sztuce greckiej.1) charakteryzuje, na przykładzie Francji Ludwika XIV, ustrój monarchii absolutnej; 2) wylicza główne cechy monarchii parlamentarnej w oparciu o informacje o ustroju Anglii; 3) opisuje idee oświecenia podaje przykłady ich zastosowania w nauce, literaturze, W tym wypadku byli to arystokraci, będący najlepiej urodzonymi obywatelami.- zwyczaje wschodnich monarchii despotycznych (przepych dworski, kult cesarza), - podstawą władzy cesarza była armia (legiony wpływały na wybór następcy), - tetrarchia (czterech współwładców: po dwóch augustów i ich zastępców - cezarów).charakteryzuje, na przykładzie Francji Ludwika XIV, ustrój monarchii absolutnej oraz wymienia główne cechy monarchii parlamentarnej, wykorzystując informacje o ustroju Anglii; opisuje idee Oświecenia, podaje przykłady ich zastosowania w nauce, literaturze, architekturze i sztuce;Monarchia patrymonialna to ustrój, w którym władca uważa kraj i wszelkie jego zasoby za swoją osobistą, dziedziczną własność (ojcowiznę - łac. 'patrimonium')..

Najtrwalszą i najdłużej istniejącą z monarchii w historii świata była monarchia egipska.

Do pierwszych cywilizacji starożytnych przede wszystkim można zaliczyć cywilizacje zamieszkujące Mezopotamię nad wielkimi rzekami Eufratem i Tygrysem.. Krainę tę od północy zamykają góry Kurdystanu i Płaskowyż Armeński, na południu Zatoka Perska oraz Pustynia Syryjska i .starożytnego Wschodu I Najstarsze cywilizacje narodziły się na obszarze Bliskiego i Dalekiego Wschodu w są-siedztwie wielkich rzek - to tam osiedlali się ludzie ze względu na dogodne warunki dla rolnictwa.. Postaram się również dowieść, iż najbardziej drastyczne rządy miały miejsce na terenie Asyrii.Scharakteryzuj ustroje polityczne państw starożytnego Bliskiego Wschodu.. W swoim eseju uwzględnię opisy takich państw, jak : Asyrii, Babilonii, Egiptu, państw - miast Sumeru oraz Persji i Fenicji.. O umiłowaniu piękna przez starożytnych Greków świadczyły także dzieła architektów i rzeźbiarzy.W poniższej pracy podejmę próbę scharakteryzowania ustrojów politycznych państw Starożytnego Bliskiego Wschodu.. za sprawą edyktu Peryklesa.. Postaram się także dowieść, że najbardziej drastyczna forma rządów miała miejsce w Asyrii.…Starożytny Rzym.. Polis powstało prawdopodobnie pod koniec IX wieku przed Chrystusem, w wyniku synojkizmu, czyli połączenia czterech wsi..

Do najważniejszych cech państwa despotycznego należały: -nieograniczona władza monarchy nad poddanymi.

Służba, rzemieślnicy, chłopi.Ustrój społeczny i polityczny Starożytnej Grecji - cz. II - Sparta.. Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał.. Cechą charakterystyczną despocji Starożytnego Wschodu było przekonanie, że król jest istotą boską.Z ustrojowego punktu widzenia w państwach Starożytnego Wschodu dominowała monarchia despotyczna.. Władca-despota posiadający pełnię władzy zajmował pozycję nadrzędną względem ściśle zhierarchizowanego społeczeństwem.. Kryteria oceniania Poziom IV (9-12 pkt) Zdający: wyjaśnił złożoność zjawisk historycznych, ukazując różne ich aspekty, poprawnie przeprowadził selekcję i hierarchizację wykorzystanych informacji;Do najważniejszych cech państwa despotycznego należały: nieograniczona władza monarchy nad poddanymi; władza miała charakter teokratyczny, i ściśle była połączona z religijnymi wyobrażeniami; gospodarka państwa była oparta na eksploatacji ludności, szczególnie niewolnikówMonarchia despotyczna, despotyzm - ustrój, w którym cała władza nad państwem skupiona jest w ręku jednej osoby, tytułującej się przeważnie królem lub cesarzem.. Dzięki podbojom zasięg tego stylu architektonicznego objął niemal całą Europę Zachodnią, Bałkany, Grecję, Azję Mniejszą, Syrię, Palestynę i Afrykę Północną.. Sparta położona jest na półwyspie Peloponez, w dolinie rzeki Eurotas.. Wszystkie zasady legalizujące istnienie ustroju w postaci monarchii wyprowadzano z woli bogów.W poniższej pracy podejmę próbę scharakteryzowania ustrojów politycznych państw Starożytnego Bliskiego Wschodu.. W dorzeczu Tygrysu i Eufratu mieszkały ludy Mezopotamii, którym za - wdzięczamy pismo oraz pierwsze kodeksy prawa.. W swoim eseju uwzględnię opisy takich państw, jak : Asyrii, Babilonii, Egiptu, państw - miast Sumeru oraz Persji i Fenicji.. Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej, spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.. Narodziny chrześcijaństwa.. Niewolnicy wykonywali wiele zawodów i czynności.. Najważniejszym ciałem decyzyjnym było zgromadzenie ludowe ,które zbierało się kilka razy w roku a stanowili go wszyscy wolni obywatele Aten.Z życia politycznego byli wykluczeni niewolnicy,wyzwoleńcy,obcokrajowcy oraz kobiety.Monarchia despotyczna jako typowy ustrój cywilizacji starożytnego wschodu.. Ustanawia prawa, może je zmieniać, ale sam im nie podlega..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt