Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych wnioski

Pobierz

Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Dotyczy: wszyscy nauczyciele Dostosowanie planów dydaktycznych do osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.. Na zajęcia uczęszczało 6 uczniów.ANEKS NR 2. aktualny od 12 kwietnia 2010r.. Na zajęcia uczęszczali uczniowie klas IV, V i VI, (ogółem-10) w tym 4 dziewcząt i 6 chłopców, mający trudności w nauce języka angielskiego.. W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z matematyki brało udział 8 uczniów.. Kontrola PZO Wyniki:SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Author: Gimnazjum w Jerzykowie Last modified by: Lenovo Created Date: 6/14/2016 10:35:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCHSprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (nauczyciele prowadzący) Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych - (wszyscy nauczyciel) Sprawozdanie z pracy nauczyciela (wszyscy nauczyciele) Uzasadnienie wybranych podręczników (wszyscy nauczyciele) Arkusz samooceny dla nauczyciela (wg potrzeb) UWAGA.. Wyniki z obserwacji zajęćSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Author: gracz Last modified by: ZS Lubzina Created Date: 1/12/2010 12:07:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp.. do czerwca 2012r.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-..

Zakwalifikowani do niego uczniowie mogli korzystać z zajęć wyrównawczych z matematyki.

Liczba godzin przeprowadzonych zajęć: 17 3.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Author: Gimnazjum w Jerzykowie Last modified by: Lesław Czerniak Created Date: 6/24/2020 4:53:00 PM Company: szkoła jeżykowo Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCHwykorzystywane były na kółka zainteresowań, na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, sporadycznie wycieczki tematyczne.. do 30.06.2011r.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z języka angielskiego kl. V rok szkolny 2016/2017 Na zajęcia, uczęszczali uczniowie kl.V, mający trudności w nauce języka angielskiego.. Sprawozdanie .Wynikające z analizy wnioski uwzględnia się do poprawy pracy dydaktycznej szkoły poprzez: -dostosowanie planów dydaktycznych i wychowawczych, -powoływanie różnych forma zajęć dodatkowych (zajęcia wyrównawcze, w klasach szóstych dodatkowe zajęcia polonistyczne i matematyczne), - dobór odpowiednich metod doskonalenia umiejętności,SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Author: Gimnazjum w Jerzykowie Last modified by: Leszek Cz Created Date: 6/9/2016 5:30:00 PM Company: szkoła jeżykowo Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCHSprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki - Koszyce Wielkie 24.07.2012..

Wnioski do dalszej pracy:Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach I-III.

w Szkole Podstawowej im.T.Kościuszki w Zarzycach Wielkich.. W powyższych zajęciach uczestniczyło troje uczniów z klasy IV-VII.Wnioski: realizować zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające, kółka zainteresowań i "innych" zajęć statutowych.. Zajęcia odbywały się przez półtorej roku i trwały w okresie od stycznia 2011r.. Celem zajęć było wyrównywanie braków w zakresie kompetencji językowych oraz zachęcanie uczniów do dalszej nauki języka.Na początki każdego roku szkolnego opracowywałam własny program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki.. Zadanie nr 3 : Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VII Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Dorota Siejkowska SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1. w Projekcie"Od bariery po sukces!". Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2. za okres od 04.01.2010r.. prowadzonych przez Beatę Zając.. Obejmowały: 5 ucz.. Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin.. Zespół wyrównawczy liczył 7 uczniów klas szóstych i 8 uczniów klas czwartych i piątych.Organizowanie zajęć wyrównawczych, logopedycznych Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności dziecka Po analizie sprawdzianów kompetencji z każdego pionu klas I, II i III zostały opracowane wnioski do dalszej pracy..

Rekomendacje do pracy w roku szkolnym 2015/16 1. z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.

w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. w roku szkolnym 2012/2013 wraz z oceną efektywności.. Zajęcia odbywały się w wymiarze 1h tygodniowo (w piątek godz. 13.45-14.30).Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6.. Janusza Korczaka w Choceniu W roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia dla uczniów w ramach innowacji pedagogicznej "Programowanie bez tajemnic".. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.. do HARMONOGRAMU ZAJĘĆ.. w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w .Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego.. W ramach art. 42 KN realizowane były zajęcia matematyczne w wymiarze 1 godz. tygodniowo w klasie VI.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.. Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie .PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z PRZYRODY dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej opracowany w ramach realizacji projektu "MKK - Moje Kluczowe Kompetencje" Autor programu: Zofia Kłos Recenzent: Marzena Kluch Wrzesie ń, 2012r.Sprawozdanie z zajęć matematycznych w klasie VI..

2.Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach innowacji pedagogicznej: "Programowanie bez tajemnic" w Szkole Podstawowej im.

Dokumentować systematycznie całą pracę wychowawcy klasy w Teczce Wychowawcy.. W zajęciach uczestniczyło 14 uczniów.EWALUACJA ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI W Projekt "Od bariery po sukces" - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze EW AL UACJ A Z AJ ĘĆ W YRÓW NAW CZ YC H Z MATEMATYKI W RAMACH PROJEKTU "OD BARIERY PO SUKCES" - KLASA VIA - ETAP TRZECI Na pierwszych zajęciach 05.04.2011 r. został przeprowadzony pre - test diagnozujący wiedzę uczniów zdobytą dotychczas w szkole w .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH ROK SZKOLNY 2017/2018 Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wstępnej oraz obserwacji nauczycieli, uczniowie zostali zakwalifikowani na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania, pisania, korzystania .• 29.11.2019 - zajęcia kulinarne z wychowawcą, pieczenie babeczek z dynią, • 02.12.2019 - udział w teatrzyku pt. "Bajka o Rudolfie", spotkanie z Mikołajem, • 17.12.2019 - zajęcia kulinarne z wychowawcą, pieczenie pierników świątecznych, • 18.12.2019 - wyjazd do szkoły muzycznej na koncert uczniów,Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. Ze zdarzenia sporządzona została notatka służbowa.. Przestrzegać procedur szkolnych.. Wdrażałam go na zajęciach pozalekcyjnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt