Charakterystyka produktów bankowych

Pobierz

Przykładem takich produktów są np. lokaty negocjowane, przy których bank może zgodzić się na niestandardowe okresy lub oprocentowanie.. ROZDZIAŁ II.. Celem artyku łu jest przedstawienie wybranych produktów fi nansowych, pozwalających przedsiębiorstwom na pozyskanie środkówTytuł: Analiza produktów bankowych na przykładzie kart płatniczych, Liczba stron: 99, Cena: 42,00 zł, Kategoria: Bankowość, Wysyłka: gratis (poczta elektroniczna), Język publikacji: polski, Literatura: tak Przypisy: tak Format: publikacja w formacie pliku PDF, do czytania na ekranie monitora za pomocą darmowego oprogramowania Adobe Reader, tekst można również kopiować do .Klasyfikacja produktów bankowych 2.1.. Ryzyko operacyjne - geneza i znaczenie 18.. Zarządzanie ryzykiem - cel i metody 17. brak materialności; rozciągnięta w czasie konsumpcja (np. kredyt inwestycyjny) dostosowywanie produktów do wymagań nabywców; możność powtarzania treści produktu; podczas tworzenia produktu, zwraca się uwagę na potrzeby klienta; Specyficzne cechy produktu bankowegoWśród najpopularniejszych produktów bankowych dla klientów indywidualnych, które są oferowane w placówkach bankowych należą: konto osobiste (ROR), konto oszczędnościowe (lokacyjne), depozyty (lokaty), limit w koncie, kredyt odnawialny (OD), karta kredytowa, kredyt / pożyczka gotówkowa ( w tym konsolidacja) oraz kredyt / pożyczka hipoteczna.Usługi bankowe ze względu na swój specyficzny charakter odznaczają się takimi cechami, jak: niematerialność - która wiąże się bezpośrednio z zaufaniem do banków (zazwyczaj nie widzimy pieniędzy, które mamy na swoim koncie, tylko wierzymy bankowi, że tam są);bankowych i dostępu do produktów bankowych, która umożliwia wykorzystywa-nie tych usług (produktów) bez konieczności odwiedzania banku bądź jego filii [Dziuba, 2001, s ..

Rodzaje produktów bankowych 1.2.

Niektóre wyłączenia z obowiązku dostarczenia informacji na mocy tytułu IV (a więc również kart charakterystyki na mocy art. 31) zawarto w art. 2 ust.. Funkcje działalności bankowej 19.. Nazywa się nim zwykle umowę, na mocy której jako klient banku oddajesz na przechowanie pewną kwotę pieniędzy dla instytucji bankowej.. Ze względu na sposób wykorzystania i przeznaczenia, produkty dzielimy na: konsumpcyjne: powszednie:Lokata bankowa to produkt przeznaczony do deponowania środków pieniężnych.. Miary efektywności ekonomicznej banku i ich interpretacje 15.. Wybór kanałów dystrybucji musi się opierać na wynikach analizy wymienionych czynników.Produkt jest kategorią dynamiczną, o różnym poziomie złożoności.. Co to jest depozyt bankowy?. Różnice te wynikają z dopasowania oferty kont bankowych do potrzeb klientów.Wymóg dostarczenia karty charakterystyki wynika z art. 31 rozporządzenia REACH.. Lokaty zaliczają się do jednych z najbezpieczniejszych sposobów pomnażania zaoszczędzonego kapitału..

Podział produktów.

Przykłady produktów bankowych: kredyty; konta rozliczeniowe; konta oszczędnościowe; depozyty; karty kredytowe; karty płatnicze; cyfrowy portfel (portfel elektroniczny) faktoring; leasing; akredytywy, skrytki sejfowe,Charakterystyczne cechy produktów bankowych.. Natomiast depozytem jako takim jest umowa, na mocy której jeden podmiot przekazuje na rzecz drugiego przedmioty czy pieniądze na .produktów bankowych była ograniczona, a ich pracownicy - w większości niewyspecjalizowani.. Istotne znaczenie miała1.3.. Każdy rachunek, w swojej charakterystyce jest podobny do siebie, jednak występują pewne różnice.. Wyróżniamy różne rodzaje lokat bankowych, między innymi: lokaty terminowe, rentierskie, nocne, odnawialne, strukturyzowane itp.Depozyt bankowy - charakterystyka.. CHARAKTERYSTYKA POLSKIEGO RYNKU KART PŁATNICZYCH 2.1.. Promocja 1.5.. Polityka cenowa 1.4.. W znaczeniu ekonomicznym produkt stanowi efekt procesu przekształcenia czynników wytwórczych i ma on za zadanie zaspokoić określone potrzeby konsumenckie.Oto cechy, które można przypisać usługom bankowym, traktowane jako specyficzne produkty rynkowe: niematerialność, która oznacza niemożność dotknięcia, obejrzenia produktu, tak jak ma to miejsce w odniesieniu do dóbr materialnych oferowanych na rynku dóbr.MARKETING - MIX PRODUKTÓW BANKOWYCH 1.1..

Można wyróżnić kilka rodzajów rachunków bankowych.

Są przez banki świadczone zarówno dla klientów indywidualnych,.Charakterystyka systemu bankowego .. oferowanie produktów i usług bankowych oraz innych instrumentów finanso-wych, które obarczone są ryzykiem, a zatem celem działalności bankowej jest kupno i sprzedaż ryzyka oraz zarządzanie tym ryzykiem w dążeniu do genero-PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE "ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ -Przewodnik Domowych Finansów" .. produktów które kupują, jakie wiążą się ryzyka z tymi transakcjami.Charakterystyka ogólna bankowości internetowej.. Historia polskiej karty płatniczej 2.3.1 MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. Dystrybucja.. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej publikacji zapraszam na ] 1.. Produktem może być dobro materialne, usługa (profesjonalna), miejsce, organizacja bądź idea.. "Przepisy tytułu IV nie dotyczą następujących mieszanin w stanie gotowym, przeznaczonych dla użytkownika końcowego: a) produktów leczniczych .Do najważniejszych z nich można zaliczyć: - segment klientów, którym oferowane są określone produkty banku, - produkt, jego funkcje oraz cena, - system dystrybucji firm konkurencyjnych, - zasoby finansowe i kadrowe banku..

Definicja, struktura oraz podział produktów bankowych .....23 2.2.

Na stronie spis treści, plan pracy.. Charakterystyka modelu biznesowego Grupy mBanku.. Charakterystyka wybranych produktów bankowych.. 34 Rozdział 3 Ogólna charakterystyka ING Banku Śląskiego S.A. oraz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. 3.1.Konto bankowe to zapis przyjmujący postać ciągu liczb, prowadzony przez banki, na którym znajduje się rejestr wszystkich obrotów (czyli wpłat, wypłat, przelewów przychodzących i wychodzących) oraz aktualny stan środków pieniężnych jego właściciela.Produkt - każdy obiekt rynkowej wymiany oraz wszystko, co może być oferowane na rynku.. Banki w systemie bankowym Zmiana nastąpiła w XIX wieku.. Istota cyklu życia produktu bankowego.. 29 2.3.. Banki były potęgami gospodarczymi, miały znaczne wpływy polityczne, nic też dziwnego, że rządy postanowiły poddać je częściowej kontroli.. decydować się na wyświetlanie nowych lub zmodyfikowanych produktów badź usług bankowych, jako że takie osoby najczęściej właśnie takich informacji szukają.CHARAKTERYSTYKA SPOSOBÓW POZYSKIWANIA .. powstaniem wielu produktów bankowych, które w coraz większym stopniu odpo-wiadają na potrzeby przedsi ębiorstw.. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.Rodzaje i charakterystyka kredytów bankowych 24 października 2016 Comments 0 Osoby, które decydują się na zaciągnięcie kredytów gotówkowych na dowolne potrzeby, powinny bardzo dobrze zorientować się, jakie rodzaje kredytów obecnie oferują banki i jaka jest ich charakterystyka.Ewolucja produktów bankowych i usług - w stronę zmiany strategii banków 14.. Wprowadzenie Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią istotny komponent systemów gospodarczych i społecznych większości krajów .Zestaw produktów bankowych jest różnorodny ale standardowy, podobny.. Internet to medium, które jako najmłodszy kanał dystrybucji dla banków, uważane jest za przyszłość bankowości.. W ujęciu słownikowym oznacza dobro powstałe w procesie produkcji tzn. dzieło, wytwór, rezultat pracy artystycznej, działalności społecznej itp. Rynek kart płatniczych jako element krajowego systemu płatniczego 2.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt