Interpretacja art 208 ordynacji

Pobierz

Dotyczą one m.in. tematyki:INTERPRETACJA INDYWIDUALNA.. że w świetle art. 70 § 1 i art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r. .- art. 122 w zw. z art. 127 i art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i zaniechanie rozpatrzenia sprawy przez organ odwoławczy w pełnym jej zakresie, a także zaniechanie wydania merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie oraz poprzez wadliwe uzasadnienie i zaniechanie rozpatrzenia wszystkich zarzutów .Przepisy art. 70 przedawnienie zobowiązania podatkowego § 2 pkt 1, § 3 i 4 stosuje się odpowiednio, .. Spis Treści.. 1 Ordynacji podatkowej.Indywidualne interpretacje podatkowe - propozycje Ministra Gospodarki.. akt II FSK 208/05; niepublikowany), w którym sąd stwierdził, iż .. *Na gruncie wcześniejszych uregulowań zawartych w Ordynacji podatkowej pytanie to miało kardynalne znaczenie w kontekście możliwości dalszego prowadzenia sporu, nawet po zapłacie zaległości podatkowej.. Właściwość organów podatkowych (15 - 20) Dział IIA .Stosownie do brzmienia przepisów art. 208 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. .. Przepisy Ordynacji podatkowej nie zawierają jakiegoś katalogu przyczyn bezprzedmiotowości (aczkolwiek z niektórych przepisów łatwo dokonać takiej interpretacji), wskazując, że może to nastąpić "z jakiejkolwiek przyczyny"..

§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, w szczególności:Pomimo zmiany z dniem 1.01.2003 r. przepisu art. 53 ordynacji podatkowej i odwrócenia obowiązującej dotąd reguły, że odsetki naliczać miał obowiązek przede wszystkim organ podatkowy, nadal na tym organie ciąży obowiązek weryfikowania poprawności naliczania odsetek i ewentualnego określania właściwej ich wysokości.Po rozpatrzeniu wniosku Minister uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

.Ordynacji podatkowej, zaś umorzenie na wniosek strony / art. 208 § 2 /dotyczyłoby takiego postępowania, które na wniosek tejże strony zostało wszczęte.. Organy podatkowe (13 - 14) Rozdział 1a.. Następnie, na podstawie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, organ zmienił wcześniejszą interpretację, stwierdzając jej nieprawidłowość.. Właściwość organów podatkowych (15 - 20) Dział IIA.. z dnia 6 stycznia 2006 r. II FSK 135/05.. Udostępnij.. Ordynacji podatkowej dotyczący podania niespełniającego wymogów prawa - w zakresie odnoszącym się do odwołań, art. 208 Ordynacji podatkowej dotyczący umorzenia postępowania .Wniosek o indywidualną interpretację podatkową .. za bezprzedmiotowy a właściwą formą rozstrzygnięcia w tym przedmiocie jest umorzenie postępowania na zasadzie art. 208 § 1 w zw. z art. 219 Ordynacji podatkowej.. ).Rozdział 1a.. Interpretacje przepisów prawa podatkowego (14a - 14s) Rozdział 2.. Interpretacje przepisów prawa podatkowego.. § 2.Błędną wykładnię art. 67 § 1 w związku z art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej polegającą na przyjęciu, że zapłacenie podatku w czasie toczącego postępowania tj. po wniesieniu wniosku o umorzenie zaległości podatkowej nie powoduje bezprzedmiotowości tego postępowania; Na podstawie art. 174 pkt 2 ustawy z 30.08.2002 r.Zgodnie z art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn..

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.)W myśl art. 5 ordynacji podatkowej zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego.

Wadliwość ta - w ocenie Sądu - nie ma jednak wpływu na ostateczny wynik sprawy, gdyż ostatecznie treść rozstrzygnięcia jest wyrazem odmowy uwzględnienia wniosku strony w .Według niego wykładnia gramatyczna art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej uwzględniająca znaczenie wyrazu "udzielić", uzasadnia przyjęcie, że wykonanie przez organ podatkowy ustawowego obowiązku wynikającego z wymienionego przepisu obejmuje zarówno sporządzenie informacji i nadanie jej formy postanowienia (art. 14a § 4), jak i .W zasadzie istota sporu sprowadza się do odpowiedzi na pytanie czy słusznie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że organy podatkowe prawidłowo zastosowały art. 208 par.. W natłoku tegorocznych zmian dotyczących różnych kwestii związanych z podatkami, .. Zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym na podstawie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów .Wobec braku przedmiotu postępowania, postępowanie jako bezprzedmiotowe podlega umorzeniu (art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej).. zm.), gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.Przesłanką umorzenia postępowania na podstawie art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej (.). jest bezprzedmiotowość postępowania "z jakiejkolwiek przyczyny", czyli z każdej przyczyny powodującej brak jednego z elementów materialnego stosunku prawnego w odniesieniu do jego strony podmiotowej lub przedmiotowej.Z uzasadnienia: Stosownie do postanowień art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.. Przesłanki umorzenia postępowania.. To zaś nakazuje jego umorzenie na podstawie art. 208 OrdPU.. Przepisy ogólne (1 - 12) Dział II.. WSA w Warszawie uchylił zmienioną interpretację indywidualną.Stwierdzenie, że wnioskodawca nie należy do kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o pisemną interpretację lub wniosek ten nie dotyczy jego indywidualnej sprawy, bezprzedmiotowym czyni postępowanie wszczęte tym wnioskiem.. Do zaistnienia odpowiedzialności podatkowej osób trzecich nie wystarcza istnienie samego zobowiązania podatkowego, lecz konieczne jest istnienie zaległości podatkowej (art. 107 § 1 w zw. z art. 116 § 1 ord.. Interpretacje przepisów prawa podatkowego (14a - 14s) Rozdział 2.. (Uchylony (20a - 20r) Dział IIb.Naczelnego Sądu Administracyjnego.. Ordynacja podatkowa.. Organy podatkowe i ich właściwość (13 - 20) Rozdział 1.. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.. Pojęcie wydać decyzję, użyte w art. 118 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), obejmuje również doręczenie decyzji osobie trzeciej przed upływem pięcioletniego terminu wskazanego w tym przepisie.stosowania przepisów Ordynacji, na podstawie których przygotowywane jest pismo podatkowe.. Tryb wydawania interpretacji ogólnych prawa podatkowego.. W książce przedstawiono 348 wzorów pism z zakresu prawa podatkowego, które zostały zaprezentowane w ukła - dzie odpowiadającym przepisom Ordynacji podatkowej, co ułatwia dotarcie do właściwego wzoru.. Ordynacja podatkowa.. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt