Roczne sprawozdanie o odpadach wzór

Pobierz

Dokonane przez radę: wybory, odwoływania i zawieszenia członków zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków rady do pełnienia funkcji członków zarządu oraz z zawartymi umowami z członkami zarządu w imieniu .Zapraszamy do pobrania ebooka Stena Recycling o tym jak wypełnić i złożyć sprawozdanie odpadowe w systemie BDO.. 0 strona wyników dla zapytania formularz sprawozdania o odpadach- Wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.. Dane o posiadaczu odpadów Dane o posiadaczu odpadów Rok sprawozdawczy Posiadacz odpadów2) 3) Nazwa firmy (te dane dotyczą firmy, która prowadzi aptekę) Nr rejestrowy Nadany przez GIOŚ dla Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego jeżeli apteka posiada - a powinna.Odbiorca usługi: Zgodnie z art. 75 ust.. Opis sprawy/zadania.. Roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2010 - 2018 r. Odbiorca usługi.. Dział III Informacja o .Termin załatwienia.. Zgodnie z art. 75 ust.. 2) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592).. Dział II - Informacja o masie odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przywiezionych na terytorium kraju 4..

2016 poz. 182).o odpadach.

Podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów jest zobligowany do sporządzenia w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu BDO) sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.. zm) (zwanej dalej ustawą o odpadach) roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:Wzory sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.. Wzór sprawozdania za 2018 rok został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 gr…Znaleziono 63 interesujących stron dla frazy roczne sprawozdanie z gospodarki odpadami medycznymi w serwisie Money.pl.. zm.)(zwanej dalej ustawą o odpadach) roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza: • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami (z .Prezentujemy nowy wzór rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016, wynikający z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U..

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 poz. 779 z późn.

W tym roku przedsiębiorcy wytwarzający odpady po raz pierwszy są zobowiązani do złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019 w wersji elektronicznej za pomocą rejestru BDO.Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (nowe wzory będą obowiązywać w momencie uruchomienia kolejnych modułów BDO).. Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (nowe wzory będą obowiązywać w momencie uruchomienia kolejnych modułów BDO).. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.Nazwa usługi.. Wzór raportu dotyczącego funkcjonowania porozumienia.. 3) Podmiot sporządza sprawozdanie dla wszystkich miejsc .Wzór rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami.. 0 strona wyników dla zapytania roczne sprawozdanie z gospodarki odpadami .Wzór rocznego sprawozdania - 6 Dzia ł2.. Sprawozdania za lata 2019 i 2020 złożyć można wyłącznie elektronicznie przez stronę .Materiały Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów Wzor _formularza _do _sporzadzania _i _przekazywania _zbiorczego _zestawienia.doc 0.42MB nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji .Wzór rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowanymi za rok 2015 i za rok 2016..

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z późn.

Dane o siadaczuod adów Dane o posiadaczu odpadów ROR sprawozdawczy Nr rejestrowy Posiadacz odpadòw Województwo Kod pocztowy NIP Adres Miejscowošc Ljlica osiadacza od adó Telefon sluŽbowy Nr domu REGON Faks sluŽbowywzÓr rocznego sprawozdania sporzĄdzanego przez wÓjta, burmistrza lub prezydenta miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi .. sprawozdanie wÓjta, burmistrza lub prezydenta miasta/zwiĄzku miĘdzygminnego z realizacji zadaŃ z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok adresat1) 1) marszaŁek wojewÓdztwawzór.. Sprawozdania za 2020 rok, o których mowa w art. 9n, art. 9na, art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o ..

Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Wzory sprawozdań w formacie .docx.

30 czerwca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH .. Dane o posiadaczu odpadówl) Tabela A.. Informacja o masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu, a tak że o masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposa żenia i cz ęści wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji 4): Dzia ł2.1.Informacja na temat sprawozdań o odpadach komunalnych.. Na podstawie art. 23 ust.. Dz.U.2018.1627 z dnia 2018.08.24 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 24 sierpnia 2018 r. Wejście w życie: 8 września 2018 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 11)Wzór rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami.. Roczny audyt zewnętrzny przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO .pytania.Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporzadza zgodnie z art. 75 ust 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2018 r., poz.992 ze zm.): 1) wytworca obowiazany do prowadzenia ewidencji odpadow; 2) prowadzacy dzialalnosc polegajacaroczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 wzór 1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust.. Informacje ogólne 2.. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania .Dane o posiadaczu odpadów1) Wzór od 2011r.. 30 czerwca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).Wzory sprawozdań w formacie .doc..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt