Uzupełnij tabelę wpisz właściwe nazwy i wzory alkoholi

Pobierz

Odpowiedź uzasadnij, pisząc równanie reakcji anodowej.. 2.Kościozrost.. 3.Chrząstkozrost.. Nazwa alkoholu.. (zapisz w zeszycie) nazwa i wzór sumaryczny kwasu nazwa i wzór sumaryczny alkoholu wzór sumaryczny estru nazwa systematyczna estru nazwa zwyczajowa estru CH 3 COOH kwas octowy C 4 H 9 OH alkohol butylowy C 3 H 7 COOCH 3 maślan metylu C 2 H 5 OH alkohol etylowy HCOOC 2 H 5 mrówczan etylu 7.. Napisz wzory uproszczone wszystkich pochodnych benzenu, które są izomerami związku o wzorze: Zadanie 20.Uzupełnij tabelę: Nazwa związku chemicznego Wzór sumaryczny Wzór grupowy Wzór strukturalny kwas propanowy CH3 ─ OH kwas oleinowy CH3COOC3H7 C2H5NH2 3.. Wpisz w luki odpowiednie wzory.. Wpisz nazwy rzek lub miast, które zostały połączone każdym z podanych kanałów.Alkohole.. Napisz nazwy pierwiastków 1. i 2. oraz określ, czy w atomach (w stanie podstawowym) tych pierwiastków występują niesparowane elektrony - podaj liczbę elektronów niesparowanych i napisz symbol podpowłoki, do której one należą, albo zaznacz, że nie ma takich elektronów.Uzupełnij tabelę wpisując podane wzory półstrukturalne alkenów w takiej kolejności, by utworzyły szereg homologiczny.. Wzór sumaryczny.. Właściwości estrów .Korzystając z dostępnych źródeł, uzupełnij schemat według przykładu, wpisując elementy lub przejawy gospodarki opartej na wiedzy (GOW) Przyporządkuj do kości podanych w tabeli odpowiedni rodzaj połączenia, wpisując właściwe numery..

Wpisz właściwe nazwy i wzory alkoholi.

R 1 - grupa węglowodorowa pochodząca od kwasu karboksylowego.. C4G9OH CH3OH C2H6 C3G7OH C2H5OH CH4 BUTANOL ACETYLEN PROPANOL PROPAN ETANOL METANOL kolumny tabelki: wzór .Uzupełnij tabelę.. Nazwa.. Wzór alkoholu.. R1YjXRwAEPPCs 1.Podaj nazwy i wzory strukturalne soli 2016-02-25 18:04:55; Przedstaw wzory sumaryczne strukturalne oraz podaj nazwy tlenów chloru, w krtórych chlor przyjmuje wartościowość od 1 do 5 2012-06-15 08:18:59; Podaj wzory sumaryczne i półstrukturalne oraz nazwy dwóch alkoholi jednowodorotlenowych i dwóch alkoholi wielowodorotlenowych.Uzupełnij tabelę wpisując podane wzory półstrukturalne alkenów w takiej kolejności, by utworzyły szereg homologiczny.. Liczba atomów węgla Nazwa alkanu Nazwa alkoholu Wzór strukturalny alkoholu Wzór sumaryczny alkoholu 1 metan 2 etan 3 propan 4 butan 5 pentan 6 heksan Wzór ogólny alkanoli Zadanie 2.. Uzupełnij tabelę.. Pierwszy kręg szyjny i….1.Napisz wzory alkoholi i kwasów karboksylowych o 1,2,3,4,5 atomach węgla w cząsteczce.. Napisz ich nazwy oraz zaznacz właściwe litery, którymi oznaczono wzory grup pochodnych.Uzupełnij tabelę.. Wybierz i podkreśl właściwe określenie w każdym nawiasie tak, aby zdania były prawdziwe.. 2.W tabeli podano wzory różnych związków chemicznych..

Uzupełnij tabelę: Nazwa kwasu karboksylowego.

Alkohole tworzą szereg homologiczny podobnie jak węglowodory nasycone - alkany.. 4.Staw obrotowy.. a) m = 46 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH b) m = 74 u Nazwa: Wzór .Uzupełnij tabelę.. Grupę - COO - nazywamy grupą estrową.. Uzupełnij tabelę.. Nazwa soli.. Zapisz i uzgodnij równania reakcji: a) całkowitego spalania butanolu .Uzupełnij poniższe zdania.. Stan skupienia Barwa Zapach Rozpuszczalność w wodzie Reaktywność chemiczna - ulega reakcji • spalania _____, zgodnie z równaniem: _____ Nazwa systematycznaUzupełnij tabelę.. Wpisz właściwości glicerolu.. Tworząc szereg homologiczny alkoholi do grupy alkilowej (utworzonej od alkanu) przyłączamy grupę hydroksylową - OH.. Oglądasz stare wydanie książki.. Wzór strukturalny.. Przerysuj tabelę do zeszytu i .Estry to związki zbudowane z atomów węgla, wodoru i tlenu.. Wzór soli.. Gdzie : R - grupa alkilowa (alkil) OH - grupa hydroksylowa.. R 2 - grupa węglowodorowa pochodząca od alkoholu.. ∞ CH2 = CH - CH3 ∞ CH2 = CH2…3.Napisz wzory sumaryczne i nazwy związków chemicznych, które tworzą pierwiastki o podanych symbolach chemicznych i wartościowościach.. Wzór ogólny estrów to R 1 COOR 2.. Napisz równania .Na podstawie poniższych nazw narysuj wzory strukturalne, a następnie sprawdź, czy podane tu nazwy są zgodne z regułami IUPAC..

Wpisz właściwe... 4 Zadanie.

Dokończ zdanie.. Wzór ogólny alkoholi.. Wzór strukturalny alkoholu.. 1.Staw eipsoidalny.. Wzór sumaryczny.. Wpisz właściwe nazwy i wzory alkoholi.. Następnie napisz ich wzory sumaryczne i nazwy.. 4.Napisz nazwy systematyczne i zwyczajowe 3 estrów.. Zapisz równanie reakcji CH3OOOH+CaO,HCOOH+IC CH3 COOH+Mg C2H5COOH+Ba(OH2) C17H35COOH+NaOH Chemia, opublikowany 26.09.2020 Napisz w zeszycie rownania jonowe i jonowe skrocone podanych rownan reakcji chemicznych.a) BaCl₂ + Na₂CO₃ - > BaCO₃↓ + 2 NaCl b) 2 Al(NO₃)₃ + 3 H₂S - > Al₂S₃ ↓ + 6HNO₃ c) AgNO₃ + Na₃PO₄ - > 3 .Nazwa alkanu.. Alkohol, którego wzór oznaczono numerem I, powstaje w wyniku hydrolizy w środowisku zasadowym (1-chloro-2-metylopropanu / 2-chloro-2-metylopropanu).. Nazwa alkoholu Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny Nazwa grupy alkilowej etanol C 4 H 9 OH CH 3 CH 2 CH 2 OH metylowa Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o pro ­ stych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych.. Zacznij od alkoholu o najmniejszej liczbie atomów węgla w cząsteczce.. Uzupełnij schemat - wpisz wzory sumaryczne i strukturalne podanych związków chemicznych.. Wzór półstrukturalny.. W przypadku stwierdzenia błędu, podaj nazwy właściwe: a) 2-metylo-3-propylopentan, b) 2,3,4-trimetylo-4-butyloheptan, c) 4-tert-butylo-5 -izopropyloheksan, d) 4-(2-etylobutylo)dekan,Uzupełnij tabelę - wpisz masy promieniotwórczego izotopu, które pozostały z próbki o masie 0,24 miligrama po czasie równym jednemu, dwóm i trzem okresom półtrwania (τ 1/2), oraz procent masy promieniotwórczego izotopu, który uległ rozpadowi (w stosunku do początkowej masy próbki) w czasie równym kolejnym trzem okresom .a) Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując nazwy lub symbole pierwiastków w kolejności ich wydzielania na katodzie..

Uzupełnij tabelę.

3.Wymień kilka ciekawych zapachów, które powstały sztucznie przez reakcję estryfikacji.. Uzupełnij tabelę wpisując podane wzory półstrukturalne alkenów w takiej kolejności, by utworzyły szereg homologiczny.Uzupełnij tabelę - wpisz wzory półstrukturalne (grupowe) obu izomerycznych butynów przy odpowiedniej wartości temperatury topnienia.-126stC: CH3CH2C≋CH-32stC: CH3C≋CCH3; Zadanie 19. octowy *19.. Następnie napisz ich wzory sumaryczne i nazwy.. 2.Na czym polega reakcja estryfikacji, co to są estry i jaki wzór ma grupa estrowa.. Wzór ogólny estrów.. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. Uzupełnij poniższą tabelę.. Schemat doświadczenia: Obserwacje: Wnioski: Równania reakcji:Uzupełnij tabelę.. Wzór ogólny estrów.. Napisz wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne oraz nazwy alkoholi, których cząsteczki zawierają: a) 8 atomów węgla b) 11 atomów wodoru w grupie alkilowej 4.zapisz za pomocą wzorów półstrukturalnych równanie reakcji propan-1-olu z produktem gazowym oraz określ typ i mechanizm tej reakcji chemicznej.. Wpisz w miejscu kropek literę P, jeśli zdanie jest .. Uzupełnij tabelę wpisując wzory i nazwy pochodnych węglowodorów: Wzór strukturalny.. Zaproponuj doświadczenie umożliwiające odróżnienie propanu od propenu.. 2,-COOH2.Oceń, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe.. Wzory jonów w sieci krystalicznej soli.. Liczba atomów węgla Nazwa alkanu Nazwa alkoholu Wzór strukturalny alkoholu Wzór alkoholu 1 metan 2 etan 3 propan 4 butan 5 pentan 6 heksan Wzór ogólny alkanoli .. C n H 2n+1 OHUzupełnij tabelę.. 5 Zadanie.. Równanie reakcji: Typ i mechanizm reakcji: zadanie 4.. Wstaw je kolejno w odpowiednie komórki.. UWAGA!. (0-2) Uzupełnij tabelę, wpisując wzór i kształt cząstki oraz typ hybrydyzacji atomu centralnego.6.. Wybierz i podkreśl właściwe określenie w każdym nawiasie tak, aby zdania były prawdziwe.. Alkohol, którego wzór oznaczono numerem I, powstaje w wyniku hydrolizy w środowisku zasadowym (1-chloro-2-metylopropanu / 2-chloro-2-metylopropanu).Alkohol, którego wzór oznaczono numerem II, w reakcji utleniania pod wpływem tlenku miedzi(II) daje (butanal/butanon).Poniżej przedstawiono wzory trzech alkoholi: Uzupełnij poniższe zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt