Raport z ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 2019

Pobierz

Świętej Jadwigi - Królowej w Dulowej ROK SZKOLNY 2018/2019 OBSZAR: Analiza jakości wykonywanych zadań z programu wychowawczo - profilaktycznego, kształtowanie postaw patriotycznych I Cel Celem działań Zespołu Ewaluacji Wewnętrznej w roku szk.. Szczegóły.. Integralną część programów stanowiły działania podejmowaneNa podstawie ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego ustalono następujące wnioski.. Józefa Wybickiego Rumia, ul. Kościelna 6 Rumia 2020Raport z ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego .. Świętej Jadwigi Królowej w Dulowej ROK SZKOLNY 2018/2019 OBSZAR: Analiza jakości wykonywanych zadań z programu wychowawczo profilaktycznego, kształtowanie postaw patriotycznych I Cel Celem działań Zespołu Ewaluacji Wewnętrznej w roku szk.. Opracowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o wyniki pogłębionych analiz potrzeb i kłopotów wychowawczych zgłaszanych przez rodziców oraz nauczycieli, problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem .Sprawozdanie z realizacji planu dzialaó wychowawczo- profilaktycznych w klasach 1-111 w I pólroczu roku szkolnego 2018/2019 opracowane na podstawie Programu Wychowawczo — Profilaktycznego Szkoly Podstawowej Nr 99 we Wroclawiu.. opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców , uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego..

Sporządzenie raportu z ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego na rok szkolny 2020/2021.

W Szkole Podstawowej Nr 99 wszyscy wychowawcy realizujq dzialania zawarte wanalizy dokumentacji i wniosków z ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020, z której wynika, że: o należy zwiększyć skuteczność podejmowanych działań dla uczniów w kwestii bezpieczeństwa,Ankiety dotyczące ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadPrzy opracowywaniu Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej im.. ÓW W DYSIE .. ZSU realizuje program Wychowawczo-Profilaktyczny obejmujący:RAPORT EWALUACYJNY Z REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 2019-2020 Opracowanie: Marta Brzozowska Celina Lubińska - Gliwa Anna Burchacka Szkoła Podstawowa nr 1 im.. Ewaluacja przeprowadzona w roku szkolnym 2017/2018 Ewaluacja Programu polegała na systematycznym gromadzeniu przez Zespół ds. ewaluacjiProgram powstał w oparciu o wyniki obserwacji, badań ankietowych, rozmów i konsultacji z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego oraz ewaluację Programu wychowawczo - profilaktycznego.. Nieco mniej liczną grupę utwo-rzyli uczniowie w wieku od 14 do 17 lat: 10 badanych (30%), a najmniej liczną - ucznio-Ewaluacja wewnętrzna 2018/2019 1 Goleniów, czerwiec 2019 RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ..

Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w roku szkolnym 2018/19.

Utworzono: 07 wrzesień 2020.. Konstytucji 3 Maja w Iławie w roku szkolnym 2019/2020 dla Obszaru - Wymagania 5: Szkoła• opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców , • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.. ANALIZA UZYSKANYCH ODPOWIEDZI 1.. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu swoimi założeniami wpisuje się w następujące dokumenty: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).Z analizy dokumentów szkolnych takich jak: - ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w roku szkolnym 2019/2020 - Raport Końcowy Ewaluacji, zrealizowanej w Zespole Szkół im.. Janusza Korczaka w Kowali na rok szkolny 2020/2021 zostały wykorzystane: - wnioski zawarte w raporcie z ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego z roku 2019/2020; - wyniki diagnozy środowiska szkolnego przeprowadzonej w 2020 roku;ROK SZKOLNY 2019-2020 Z ŁY AW W ..

ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.Raport z ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 2019.

w roku szkolnym 2017/2018.. św. Stanisława Kostki w Rybniku Przedmiot ewaluacji: Skuteczność Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Monitorowanie i ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego służy doskonaleniu orazRAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA im.. Ze względów epidemicznych prosimy wypełniać ankiety na swoich telefonach .RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2017/2018 .. Cel i zakres ewaluacji Uwzględniając zmiany dotyczące programu wychowawczo - profilaktycznego, które obowiązują od 01.09.2019 r., szkoły oraz placówki realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: A.. Zostały przygotowane ankiety dla uczniów (z wyłączeniem klas I) , rodziców (z wyłączeniem rodziców klas I) i nauczycieli naszej szkoły.. Ewaluacja programu wychowawczego realizowanego w roku szkolnym 2019/2020 wykazała, że do niewątpliwych zalet naszej placówkiPODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO.. Marii Skłodowskiej - Curie w Skawinie na lata 2016-2019.. 2018/2019 była: a) ocena działań szkoły w zakresie analizy jakości wykonywanych .Sprawozdanie z programu wychowawczo-profilaktycznego..

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 3 im.

2018/2019 była:do Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020 Raport z ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2018/2019 Monitorowanie i ewaluacja służy doskonaleniu oraz określeniu stopnia osiągnięcia założonych celów programu.. Drukuj.. Badania zostały przeprowadzone na przełomie maja i czerwca 2019 r. Raport opracowano w czerwcu 2019 r., a przedstawiono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 21 czerwca 2019 r. .profilaktycznego.. W Koncepcji Pracy Szkoły również znalazły się zapisy odnoszące się do wychowania ku wartościom.. Naniesienie zmian w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym.. W dokumencie tym odnajdujemy również zapis dotyczący sposobów realizacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego (str. 18-19).. CELE EWALUACJI: Modyfikacja i poprawa skuteczności oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych w bieżącym roku szkolnym 2019/2020, Dostarczenie zainteresowanym podmiotom (tj.6.. W Wizji Szkoły czytamy: Będziemy dążyć do stworzenia szkoły .Ewaluacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im.. Raport z ewaluacji 2016-2017-indywidualizacja procesu edukacji i terapii w odniesieniu do każdego wychowanka Raport z ewaluacji 2016 - Gimnazjum specjalne nr 113Ewaluacja Programu wychowawczo-profilaktycznego rok szkolny 2018/2019 Strona 5 W efekcie uzyskano ankiety od 33 wychowanków, z czego najliczniejszą grupę stanowili uczniowie najstarsi w wieku 18 do 23 lat: 14 osób (42%).. Treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniówRaport dotyczy ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego przyjętego do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 w Zaspole Szkół w Lubostroniu.. Raport -organizacja i funkcjonowanie biblioteki szkolnej.. Uczniowie klas 4-8 - 61Programu wychowawczo-profilaktycznego Na rok szkolny 2020/2021 Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego w ZSU w Rabce .. sprawozdaniach za rok szkolny 2019/2020 nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologa, bibliotekarzy, opiekunów kół zainteresowań, samorządu szkolnego, .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRODRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Program wychowawczy i program profilaktyczny szkoły był realizowany zgodnie z planem.. Podstawy ewaluacji: a) badania prowadzone w związku z ewaluacją wewnętrzną, b) ankiety dla uczniów, c) rozmowy z rodzicami i pracownikami szkoły, d) priorytety polityki oświatowej: profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt