Opis wartościowania stanowiska pracy

Pobierz

Do jej mierzenia skonstruowano wielePrzypominamy jednak, że w objaśnieniach do wzoru opisu stanowiska pracy 1 wskazano, że należy określić minimalne doświadczenie zawodowe wymagane do prawidłowego wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.. Proces prowadzący jednoznacznie do wynagrodzenia pracownika, a konkretnie do jego płacy zasadniczej .Podstawowym zadaniem systemu wartościowania jest stworzenie wewnętrznej, urzędowej hierarchii stanowisk od najbardziej złożonych i odpowiedzialnych po najprostsze, działające pod pełnym nadzorem.. 1 i 3, są obowiązani do nieujawniania informacji o Weryfikowanie opisów stanowisk pod kątem wartościowania.Opis stanowiska, to kluczowe źródło informacji o stanowiskach w przypadku budowania systemu wynagrodzeń zasadniczych w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy.. Po co przeprowadzamy wartościowanie stanowisk?. Właściwe jego przygotowanie umożliwia prawidłową budowę struktury.. Wartościowanie stanowiska pracy, z wyłączeniem stanowiska dyrektora generalnego urzędu, przeprowadza zespół wewnętrzny powołany w urzędzie, którego członków powołuje i odwołuje osoba wykonująca w urzędzie czynności z zakresu prawa pracy (reprezentujący pracodawcę).Wartościowanie pracy to złożony proces ustalenia wartości pracy w danej Organizacji lub/i na określonym rynku pracy.. Opracowania karty projektu opisywania i wartościowania stanowisk pracy.Wartościowanie stanowiska pracy, z wyłączeniem stanowiska dyrektora generalnego urzędu, przeprowadza wewnętrzny zespół wartościujący powołany w urzędzie, zwany dalej "zespołem wewnętrznym", którego członków powołuje i odwołuje osoba wykonująca w urzędzie czynności z zakresu prawa pracy, zwana dalej "reprezentującym pracodawcę".Opis stanowiska pracy jako punkt wyjścia dla procesu wartościowania pracy..

Wprowadzenie do zagadnień opisu i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

M. Armstrong nazywa wartościowanie stanowisk pracy "systematycznym procesem ustalania relatywnej wartości poszczególnych sta­ nowisk pracy w obrębie organizacji".. W opisie stanowiska pracy wskazuje się realizowane zadania, wymagane kompetencje, kwalifikacje i zakres odpowiedzialności ze względu na umiejscowienie i funkcję stanowiska pracy w strukturze urzędu, zwane dalej "zakresem stanowiska".Wykonania wartościowania stanowiska pracy z wykorzystaniem różnorodnych kryteriów, w tym m.in. kryteriów zadaniowych, kompetencyjnych, dot.. Definiują wewnętrzne zależności (podwładny - zwierzchnik) i tworzą podstawy do ustalenia sprawiedliwej struktury wynagrodzeń (według odpowiedzialności i zakresu obowiązków).Opis stanowiska pracy w procesie wartościowania.. Istota wartościowania stanowisk pracy Wartościowanie stanowisk pracy jest techniką, za pomocą której mierzymy jakościowe cechy pracy.. Opis stanowiska pracy zawiera w sobie stałe elementy, którymi są: nazwa stanowiska; cele stanowiska; miejsce w strukturze organizacyjnej; wskazanie przełożonych i podwładnych; określenie czasu i miejsca pracy; zakres odpowiedzialności; opis powierzonych zadań i obowiązków;Opis stanowiska pracy stworzony dla stanowisk pracy służby cywilnej, zawarty w zarządzeniu nr 81 prezesa Rady Ministrów w sprawie opisu i wartościowania stanowisk pracy [2] jest nie tylko elementem niezbędnym do przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy, powinien także służyć innym celom w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, określonym w ustawie o służbie cywilnej [3], a mianowicie:Wartościowanie stanowiska pracy..

Wynikiem całej pracy ma być więc lista, gdzie jakieś stanowiska będą wyżej, a inne niżej.| 2.

Jednym z najważniejszych narzędzi porządkujących system wynagrodzeń ale i organizację pracy przedsiębiorstwa jest wartościowanie czyli wycena stanowisk pracy i zaprojektowany na tej podstawie taryfikator kwalifikacyjny powiązany z siatką płac.W celu unowocześnienia procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej system wynagradzania pracowników budowany jest na podstawie wartościowania stanowisk pracy.. Wynikiem całej pracy ma być więc lista, gdzie jakieś stanowiska będą wyżej, a inne niżej.Wartościowanie pracy - narzędzia używane w procesie • Metoda wartościowania • Opisy stanowisk pracy • Informacje o stanowiskach pracy.. Dzięki oparciu procesu wartościowania o informacje zawarte w opisach można zobiektywizować ten proces.Podstawa wartościowania - nowoczesny opis stanowiska pracy Rola i wykorzystanie opisów stanowisk w organizacji; Analiza pracy jako podstawa opisów stanowisk pracy; Struktura oraz etapy opisu stanowiska pracy; Osiąganie założonych celów wartościowania Zasady pracy komisji; Rola ekspertów dziedzinowych; Rozwiązywanie konfliktów; Weryfikacja wynikówWartościowanie stanowisk pracy: Przesłanki do przeprowadzania wartościowania; Identyfikacja obszarów odpowiedzialności i przypisanie ich do stanowisk - eliminowanie "szarej strefy" odpowiedzialności; Metody wartościowania pracy; Dobór optymalnej metody wartościowania..

Opisywanie i wartościowanie służą ocenie względnej wartości lub znaczenia danego stanowiska pracy dla urzędu.

Metody analityczno- punktowe.. Proces wartościowania stanowisk pracy jest jednym z ważniejszych działań podczas tworzenia systemu wynagradzania pracowników.. Metody analityczno punktowe polatają na ustaleniu kilku lub kilkunastu kryteriów badania - wartościowania stanowiska.. Natomiast staż pracy to określenie węższe oznaczające okres, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.Opis stanowiska pracy stanowi podstawowy element dokumentacji struktury organizacyjnej.. Jest to mało przejrzyste i czytelne.. Weryfikowanie opisów stanowisk pod kątem wartościowania.Opis stanowisk pracy (OSP) to podstawowy element porządkujący strukturę organizacyjną.. Opis stanowiska pracy odzwierciedla bowiem kluczowe parametry stanowiska w wielu różnych wymiarach; począwszy od jego nazwy i miejsca w strukturze organizacyjnej, poprzez zadania stanowiskowe, a skończywczy na warunkach pracy.Cel / Charakterystyka..

Opis jest wykorzystywany również w innych obszarach, jak np. rekrutacja czy wartościowanie pracy.

Opis stanowiska jest także podstawą do opracowania zakresu czynności dla pracownika.Opis Stanowiska Pracy a inne dokumenty - podobieństwa i różnice (m.in. zakres obowiązków, zakres czynności, karta stanowiskowa, karta celów, opis roli projektowej, formatka KPI, opis roli i funkcji, dziennik obciążenia pracą, profil idealnego kandydata, ogłoszenie o pracę),Podstawowym zadaniem systemu wartościowania jest stworzenie wewnętrznej, urzędowej hierarchii stanowisk od najbardziej złożonych i odpowiedzialnych po najprostsze, działające pod pełnym nadzorem.. Dobrze opracowany opis stanowiska jest źródłem wiedzy na temat specyfiki pracy na danym stanowisku, miejsca tego stanowiska w strukturze oraz w hierarchii organizacyjnej.Jako celu istnienia stanowiska pracy nie należy wskazywać podstawy prawnej zadań na nim wykonywanych (np. przepisów, aktów prawnych lub regulaminu firmy).. Opisy stanowisk pracy w służbie cywilnej - jak powinien wyglądać opis stanowiska sporządzony zgodnie z metodologią wprowadzoną zarządzeniem Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r.Opis stanowiska pracy pełni rolę formalnego dokumentu przypisującego do każdego stanowiska określony zakres zadań, odpowiedzialności oraz uprawnień.. Zazwyczaj w przedziale 8-14 kryteriów.Wartościowanie stanowisk pracy: Przesłanki do przeprowadzania wartościowania; Identyfikacja obszarów odpowiedzialności i przypisanie ich do stanowisk - eliminowanie "szarej strefy" odpowiedzialności; Metody wartościowania pracy; Dobór optymalnej metody wartościowania.. Ponadto każda analiza opisu stanowiska pracy pociągałaby wtedy za sobą sięgnięcie do wymienionego aktu prawnego.1) weryfikacja opisu stanowiska pracy pod względem jego przydatności do przeprowadzenia wartościowania; 2) przeprowadzanie wartościowania stanowiska pracy; 3) aktualizacja wyniku wartościowania stanowiska pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt