Sprawozdanie z zajęć rozwijających zainteresowania polonistyczne

Pobierz

2.Rozwijanie wyobraźni, pamięci, wrażliwości estetycznej, zdolności do koncentracji uwagi, inwencji twórczej.1 PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH PRZYRODNICZO I MATEMATYCZNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOL.. Kształtowanie osobowości uczniów, w tym wrażliwości emocjonalnej i estetycznej, koncentracji i wyobraźni.Program zajęć rozwijających twórcze myślenie dla klasy 1 Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6 - 7 lat.. • Zapoznanie z jednostkami· miary (metr, centymetr,), wagi (kg, dag, ).. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji polonistycznej odbywały się w I semestrze 2013/2014 roku raz w tygodniu- w czwartek.. • Zabawy dydaktyczne «W sklepie» z wykorzystaniem pieniędzy.Szczegółowe cele nauczania zajęć rozwijających kreatywność to: .. Nauczyciel powinien mieć świadomość celu prowadzonych zajęć, być autentycznym w kontaktach z uczniami, przez cały czas obserwować grupę, dobierać ćwiczenia umożliwiające nabywanie nowych .. widoczne zainteresowania ucznia,matematyki, z drugiej - jak inspirować uczniów zdolnych do rozwijania zainteresowań i zdolności ma-tematycznych.. Zajęcia rozpoczynały się o godz. 12.05, natomiast kończyły o 12.50.. W zajęciach brało udział 8 uczniów klasy IIb: 5 chłopców i 3 dziewczynki.. prowadzonych w ramach projektu "Lepszy start" Zajęcia prowadzone były od 13.02.2012 do 19.06.2012 roku z 9 uczniami klas I-III..

Uczestnicy zajęć koła polonistycznego to uczniowie klasy 3.

Dzieci przychodziły chętnie.. A ponadto: 1.Wyrabianie nawyku samokształcenia.. I lość godzin w tygodniu: 2.. 10.Projekt "Przez doskonalenie i rozwijanie - do sukcesu" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sprawozdanie z przebiegu prowadzonych zajęć w okresie kwiecień - czerwiec 2012 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NAUK MATEMATYCZNOProgram został opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną rozszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania.. Program realizuję na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Prowadzący: mgr Izabela Brzeska Zajęcia koła polonistycznego przeznaczone są dla uczniów kl.IV-VI, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne.. Proponujemy w nim ćwiczenia, które w pozytywny sposób wpływają na aktywność po-znawczą uczniów z klas I-III, ich postawę twórczą, emocje oraz motywację..

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie.

Frekwencja na zajęciach była bardzo dobra.. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz.. Liczba uczestników: 11 uczniów CELE GŁÓWNE: -Rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych.Termin zajęć: cwartek, godz. 14:30-16.05. .. Celem zajęć było przede wszystkim rozwijanie zainteresowania uczniów nauką języka .a także dzięki nowej formie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.. Szkoła opracowując Program wychowawczo-profilaktyczny opiera się, w tym zakresie, na wskazaniach wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz na wynikach rozpoznania potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej społeczności1.. 8.Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.. Program realizowany będzie na zajęciach pozalekcyjnych.Program został opracowany z myślą o uczniach , którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne , pragną poszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania.. 7.Tworzenie systemu wartości moralno-społecznych, wpływanie na pozytywne postawy.. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień teatralnych..

Aktywnie uczestniczyły w zajęciach,z dużym zaangażowaniem rozwijały swoje zainteresowania polonistyczne.6.

Obok wyposażenia uczniów w większy zasób wiadomości i umiejętności, ma on za zadanie aktywizację najzdolniejszych uczniów.PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z DZIECKIEM ZDOLNYM Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6 - 7 lat, które przejawiają uzdolnienia w obrębie obszaru edukacji językowej (polonistycznej).Rozwijanie wrażliwości estetycznej i zmysłowej.. Głównym założeniem programu jest zatem wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka Czynnikami decydującymi o poziomie rozwoju zdolności są: warunki społeczne, działalność wychowawcza oraz własna praca ucznia.Program pracy z uczniem zdolnym realizowany w ramach Koła Polonistycznego w Gimnazjum Zespołu Szkół im.. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu Autor - Teresa Goździejewska Grabowiec, 2010 Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy- rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz wykorzystywania ich w procesie zdobywania wiedzy.. Cele operacyjne: uczeń opowiada o wybranej książce i bohaterze literackim, rozwijanie twórczej wyobraźni.. 9.Wprowadzanie ucznia w piękno i bogactwo dorobku polskich pisarzy.. Liczba godzin do zrealizowania: 60 godz. • Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się pieniędzmi, zapoznanie z walutą innych krajów m.in.: Euro..

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie nauki matematyki w klasach IV-V.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost ępie do edukacji oraz zmniejszanie ró Ŝnic w jako ści usług edukacyjnych.. Na zajecia uczęszcza 8 uczniów: troje z klasy IV, troje uczniów z klasy V oraz dwoje z klasy VI.Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożon ych ryzykiem dysleksji.. Głównym ich celem było rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytaniaSprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Temat zajęć 3: Rozmowa na temat wiersza pt. "Paweł i Gaweł"• Zapoznanie z zapisem na grafach matematycznych i osi liczbowej.. Planując tematykę spotkań, wzięłam pod uwagę propozycje zainteresowanychZajęcia z języka polskiego rozwijające zainteresowania uczniów.. Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się po zajęciach przewidzianych programem nauczania w wymiarze .Sprawozdanie końcowe i ewaluacja z zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie prowadzonych przez Iwonę Jaworską w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.. 2012/2013 Prowadząca: Małgorzata Górka Tygodniowy wymiar godzin: 2 godz. Od 16 stycznia 2012 roku do 24 maja 2012 roku w ramach wyżej wymienionego projektu zostało zrealizowanych 45 godzin zajęć.Głównym celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań humanistycznych uczniów oraz inspirowanie ich do pogłębiania wiedzy polonistycznej.. Cel główny: rozwijanie zainteresowań czytelniczych.. Realizowane w ramach projektu ,,pokonajmy bariery" Beata Łaś-Zawadzka Uczniowie podczas zajęć rozwijali umiejętność samodzielnego redagowania tekstów ze zwróceniem uwagi na poprawność gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną.16 Uczniowie na zajęciach rozwijających zainteresowania z uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych uczyli się segregacji śmieci i stworzyły z odpadów różne ciekawe prace plastyczno techniczne.. Dowiedziały się ile ciekawych rzeczy można zrobić z folii, kubków po jogurtach, zakrętek itp. rzeczy.Sprawozdanie z projektu edukacyjnego .. Zrealizowano 156/180 godzin.Na zajęcia uczęszcza 7 osób, które zostały z grupy 14 osobowej wyłonionej w drodze eliminacji na podstawie testu kreatywności.. Zajęcia prowadzone na podstawie niniejszego programu stwarzają możliwości rozwoju dla uzdolnionych uczniów, rozwijają aktywne postawy umożliwiające przeprowadzenie i obserwację doświadczeń fizycznych w tym wdrażanie do umiejętności .Temat zajęć 2: Moje ulubione książki z dzieciństwa - czytanie wybranych .. Grażyna Petelska Sylwia Zamrzycka.. Ciekawostki polonistyczne.PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO "Potęga mowy" 1.WSTĘP Program ten jest opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną rozszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt