Charakterystyki obciążenia silnika indukcyjnego

Pobierz

Stan obciążenia silnika indukcyjnego występuje wtedy, gdy silnik jest sprzężony z maszyną napędzaną przy jednoczesnym zasilaniu uzwojenia stojana napięciem z sieci.. Występuje on zawsze po obciążeniu silnika momentem .Charakterystyki robocze silnika indukcyjnego jednofazowego.. Pomiar rezystancji uzwojeń 3.. Wzrost prędkości następuje w okresie rozruchu silnika .no na przykładzie charakterystyki obciążenia oraz charakterystycznych punktów pracy silnika.. Celem modułu jest zapoznanie się z zasadą działania silnika indukcyjnego prądu przemiennego.. Zasto-sowany model jednofazowego silnika indukcyjnego oparty na metodzie składowych symetrycznych pozwala uwzględnić wymiary geometryczne silnika jak i właściwości magnetyczne i elektryczne materiałów użytych do budowy silnika.. Nicola Tesla () - podobną konstrukcję silnika przedstawił w roku 1886.. Czas zatrzymania jest ściśle zależny od oporów wynikających ze sprawności silnika oraz momentów obciążających układ napędowy.Regulator obrotów silnika indukcyjnego.. 2) Charakterystykę mechaniczną silnika indukcyjnego można wyrazić za pomocą wzoru Klossa, określającym zależność momentu od poślizgu: gdzie: M - moment silnika indukcyjnego, M k - moment krytyczny, s - poślizg, s k - poślizg krytyczny.momentu obciążenia silnika indukcyjnego opartą na pomia-rze strumienia poosiowego..

Charakterystyka mechaniczna silnika indukcyjnego.

Czytałem artykuł na ten temat odnośnie silnika indukcyjnego, jednak nie było tam żadnych wyjaśnień.. Ponadto z charakterystyki zewnętrznej można wyciągnąć wnioski dotyczące elastyczności silnika.. .Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stałą moc 215 14.3.3.. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik.. Oba pierwsze silniki indukcyjne miały uzwojenia skupione, zasilane z sieci dwufazowej.. W celu obciążenia silnika w czasie rozruchu maszyną roboczą o momencie oporowym M m, przełączenie uzwo-jeń w trójkąt odbywa się przy poślizgu s p..

Stan obciążenia silnika indukcyjnego.

Obliczoną charakterystykę sprawnoci śRozruch silnika indukcyjnego pierścieniowego KraniecInternetów Wątpię żeby odpisał .. Ogólnie zmniejszając napiecie silnik robi się bardziej podatny na zmiany obciążenia z powodu zmiany charakterystyki i momentu maksymalnego poniżej którego praca maszyny jest niestabilna, poniżej poślizgu krytycznego.. Metody rozruchu silników indukcyjnych.. Wewnętrzną stronę stojana tworzy pakiet z blach o wyciętych żłobkach, w których są umieszczone fazy uzwojenia.. i f 1N = const., zwany też charakterystyką mechaniczną (Rys. 1).. Zaproponowano spo-Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem, właściwościami ruchowymi i charakterystykami silnika indukcyjnego.. Badanie wpływu ustawienia przełącznika na właściwości eksploatacyjne silnika-charakterystyki: cosφ, η, I 1, P 1, P m, Q 1, s = f (T) (ocena dla którego położenia przełącznika Y/ , przy małych obciążeniach, praca silnika jest korzystniejsza) 4.. Transformator - wybrane zagadnienia Transformator energetyczny - urządzenie elektromagnetyczne statyczne, służące do .. obciążenia widzianą od strony źródła poprzez transformator nazwano rezystancją przeliczonąRys 10..

Charakterystyki obciążenia badanych maszyn .

Charakterystykę mechaniczną silnika można wyrazić za pomocądo silnika indukcyjnego, do oszacowania momentu obciążenia w stanie ustalonym.. Streszczenie: W pracy przedstawiono metodę wyznaczania momentu obciążenia silnika indukcyjnego opartą na pomiarze strumienia poosiowego.. Przygotowanie i połączenie układu pomiarowego dla badanego silnika indukcyjnego 4.. Jest ona oceniana jako cecha informująca o sposobie reagowania silnika na zmieniające się obciążenie.PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM .. w czasie rozruchu silnika indukcyjnego przy obciążeniu znamionowym .. Jeżeli silnik pracuje zasilany bezpośrednio z sieci z obciążeniem poniżej nominalnego, znacznie pogarsza się jego sprawność z powodu stałych strat mechanicznych i elektromagnetycznych.Praca z przetwornicą częstotliwości zapewnia - w zależności od jakości metody .Charakterystykę momentu rozruchowego silnika z zastosowaniem przełączania uzwojeń gwiazda-trójkąt przedstawiono na rysunku 7.2.. Silniki te były obciążane odpowiednioBudowa i zasada działania silnika indukcyjnego klatkowego.. Zależy to od charakteru obciążenia - np. pompy, wentylatory (charakterystyka "kwadratowa").BADANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Cel ćwiczenia: poznanie budowy, zasady działania, metod rozruchu, źródeł strat mocy i podstawowych charakterystyk silnika indukcyjnego trójfazowego..

Zasada działania silnika indukcyjnego.

Obserwacja podstawowych właściwości regulacji prędkości silnika przy zasilaniuGdy obciążenie jest stałe w całym zakresie prędkości, to prędkość wzrasta, aż do wartości, przy której moment obciążenia równy jest momentowi silnika, czyli do punktu przecięcia się charakterystyki mechanicznej silnika i charakterystyki obciążenia momentem M1 (punkt A).. Podstawowe charakterystyki silnika.. WPROWADZENIEW pracy przedstawiono wyniki obliczeń sprawnoci silnika indukcyjnego maś łej mocy, przy pomocy polowo-obwodowego modelu tego silnika.. Pomiar wykonano na .4 Modelowanie statycznych i dynamicznych stanów pracy silników indukcyjnych Rys Pomierzone i obliczone za pomocą modelu obwodowego przebiegi prędkości obrotowej wirnika podczas rozruchu bezpośredniego silnika, dla napięcia zasilającego U = 193, 231V i 245 V (trójkąt) t [s] ,02 0,04 0,06 0,08 0, is [A] obliczenia pomiary M [Nm] obliczenia pomiary t [s] 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 .Galileo Ferraris () - w roku 1885 przedstawił konstrukcję silnika indukcyjnego.. Najczęściej podawaną charakterystyką ruchową silników indukcyjnych jest wykres M = f(n), przy U 1N = const.. Wyznaczenie charakterystyk mechanicznych = f (M o) W ćwiczeniu należy wyznaczyć charakterystyki mechaniczne dla kilku wartości prędkości początkowych kaskady ustawionych prądem wzbudzenia w stanie jałowym, np. = 0,8 0, = 0,6 0.. Przemienny prąd w symetrycznym, wielofazowym uzwojeniu stojana powoduje powstanie w maszynie zmiennego pola magnetycznego od każdej z faz w .3.. Literatura [1] B. Karolewski, Z. Okraszewski, A. Szymański "Elektrotechnika Ćwiczenia laboratoryjne .. 280 Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne Nr 77/2007 a) -60-40-20 0 20 40 60 .. Pomiar wykonano na stanowisku pracy silnika w elektrowni, zaś w stacji prób podczas obciąża - nia uzyskano charakterystyki ilustrujące zależności momentu od strumienia i od prędkości obrotowej.. Wyniki zestawić w tabeli 14.2.SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1.. Właściwości ruchowe silników pracujących w stanie obciążenia wiążą się ze stabilnością lub niestabilnoścą pracy zespołu silnik-maszyna napędzana oraz ze stanami ustalonymi lub nieustalonymi, podczas których:Charakterystyka mechaniczna Charakterystyka mechaniczna silnika indukcyjnego ukazuje zależność momentu na jego wale od prędkości obrotowej silnika Jak juz wspomniano wcześniej prędkość obrotową silnika asynchronicznego można wyrazić za pomocą poślizgu.. 0 5 1 5 1 0 M N M M M M m s p s s k Rys. 7.2.Temat: Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego 1.. Wizualizacja działania silnika indukcyjnego klatkowego prądu przemiennego.2.. Najczęściej silnik obciążony pracuje przy niezmiennych warunkach zasilania.Prędkość obrotową maksymalną silnika, wynikającą ze spadku wartości momentu obrotowego oraz parametrów trwałościowych silnika.. Doliwo-Dobrowolski () - w roku 1889 zaproponował konstrukcję silnika 3-fazowego pierścieniowego a później silnika .Współczynniki sprawności dla silników indukcyjnych trójfazowych podane są zazwyczaj tylko dla punktu nominalnego.. 282 Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne Nr .charakterystyki obciążenia .. Rozruch silnika oraz zmiana kierunku wirowania 5.Hamowanie swobodne [2] polega na odłączeniu źródła zasilania silnika oraz powolnym wyhamowaniu obrotów silnika siłą oporów ruchu (momenty oporowe, tarcie, bezwładność, opory powietrza itp.).. W tym celu na stacji prób, wyposażonej w układ do dokładnego pomiaru momentu obciążenia, wykonano kilka sesji pomiarowych silników klatkowych o różnych liczbach par biegunów: p = 1, 2, 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt