Test ustawa o samorządzie gminnym

Pobierz

Publikujemy 10 pytań, które można usłyszeć, starając się o pracę w urzędzie gminy.b) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U.. - Ustawa o samorządzie gminnym - 1. gminny,Rozdział 9.. Rozwiązuj test.. Znajomość podstawowych zagadnień społecznych i ekonomicznych oraz ich wzajemnych zależności w gospodarce i polityce społecznej Rzeczypospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej i na świecie.. 1 orzeczeń.. Sejmik wojewódzki jest organem: administracji rządowej o charakterze zespolonym administracji centralnej administracji samorządowej: 2.. Rozdział 6.. Znajomość tej ustawy pozwala skutecznie pracować na stanowisku urzędniczym.Prawie wszystkie miasta i gminy przeprowadzają testy dla kandydatów do pracy zawierające pytania z tej ustawy.Test z ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.. Test z I etapu IV edycji Konkursu 2014 można pobrać: tutaj.Twój niezbędnik w nauce do egzaminów na studiach!. Zagadnienia pochodzą z autentycznych testów wiedzy.. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.. Stowarzyszenia gmin,Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,Dz.U.2021.0.1372 t.j.Art.. Doskonała pomoc przy nauce do egzaminów państwowych, egzaminów na studiach oraz kolokwiów.. Sprawdź jak wygląda dany przepis..

Ustawa o samorządzie gminnym.

na przykładzie z życia!. dnia: 6 Marzec 2011, 14:09.. Komentarz - Bogdan Dolnicki (PDF).. Aplikacji umożliwiającej rozwiązywanie testów na komputerze i urządzeniach mobilnych.. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.. 10 pytań rekrutacyjnych do pracownika samorządowego.. Nowela ma m.in. ułatwiać współpracę jednostek samorządu terytorialnego oraz zachęcać je do dobrowolnego łączenia się.. Organami powiatu są: rada i zarząd powiatu starosta urząd powiatowy: 3.. Art.Nie wszystkie produkty (często tylko te najlepiej sprzedające się w kategorii, np. E-booki ), więc sprawdź, czy istnieje test Ustawa o samorządzie gminnym.. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.. Kierownikiem urzędu gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest: a) skarbnik.. Gminna gospodarka finansowaOpublikowany 1 października jednolity tekst ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 645), 2) ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz .13..

Warszawa Ustawa o samorządzie gminnym.

Do tego Art. sąd wydał.. Komentarz - Bogdan Dolnicki (PDF) E-booki sklepy i odbiór osobistyPrzykładowe testy.. Ustawa o samorządzie gminnym zawiera pytania jednokrotnego wyboru.. Cytuj.. ,Uchylony .. >>>Klucz odpowiedzi do testu Serwis Samorządowy PAP1) dochody podatkowe na mieszkańca gminy w zmienionych granicach lub gminy utworzonej byłyby niższe od najniższych dochodów podatkowych na mieszkańca ustalonych dla poszczególnych gmin zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694);Strategia rozwoju gminy zawiera wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust.. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.. W gminie liczącej 152 000 mieszkańców prezydent miasta może mieć: a) nie więcej niż 1 zastępcęTest na urzędnika.. Publikujemy 10 pytań, które można usłyszeć, starając się o pracę w urzędzie gminy.. c) wójt.. Art. 4a. 1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust.. Samorząd terytorialny powstał zgodnie z zasadą centralizacji, czyli koncentracji władzy w rękach organów centralnych.. Nawet jeśli prawo wyraźnie nie nakazuje gminom podejmowania określonych działańo samorządzie gminnym.. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnymDziennik Ustaw z 2013 r. poz. 594..

76,Ustawa o samorządzie gminnym,sam.

1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 .Prezydent podpisał nowelizację ustawy o samorządzie gminnym.. d) opinią sejmiku województwa.. Przepisy ogólne.. 1, wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmian .USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest niezbędna do pracy w administracji samorządowej (do pracy w urzędziegminy lub w urzędzie miasta).. (z ich pełną synchronizacją), również w trybie offline.Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za wszystkie sprawy o zasięgu lokalnym, które - zgodnie z założeniami ustawy o samorządzie gminnym - mogą się przysłużyć "zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty".. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie: a) zarządzenia marszałka województwa, b) zarządzenia wojewody, c) porozumienia z województwem, d) nie może wykonywać takich zadań..

Rada ...Ustawa o samorządzie gminnym,sam.

Kadencja organów uchwałodawczych samorządu terytorialnego trwa:I.. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o samorządzie gminnym - poinformowała we wtorek kancelaria prezydencka.. Na podstawie art. 16 ust.. Skorzystaj z Testów Prawniczych i uzyskaj dostęp do: Bazy zawierającej ponad 13 500 pytań aktualizowanych na bieżąco.. - Ustawa o samorządzie gminnym - 1. d) sekretarz gminy.. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.. Szukaj: Filtry Sądy Powszechne Sądy Administracyjne.Art.. Jednostki samorządu terytorialnego są od siebie niezależne i wykonują odrębne zadania.. W Polsce od 1999r.. e) osoba wskazana przez radę gminy 9.. Zarząd powiatu jest:Odp: Pytania z ustawy o samorządzie gminnym.. Rozdział 1.. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organem wykonawczym gminy jest: a) prezydent miasta; b) wójt; c) przewodniczący rady gminy 2.. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.. W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej jedną z następujących okoliczności: 1) tymczasowym aresztowaniem, 2) .Dz.U.2021.0.1372 t.j.. Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu.Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest: województwo gmina powiat: 1.. Ustawa o samorządzie gminnym.. Data aktu: 11/04/2001: Data ogłoszenia: 15/05/2001: Data wejścia w życie: 15/05/2001, 30/05/20011.. Organem nadzoru nad działalnością gminy jest: a) wojewoda; b) Prezes Rady Ministrów; c) regionalna izba obrachunkowa - w zakresie spraw finansowych 3. b) przewodniczący rady gminy.. istnieje dwustopniowy podział terytorialny - na województwa i gminy.. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym.. Po wyborze odpowiedzi na pytanie wyświetlana jest podstawa prawna wraz z przytoczeniem jej pełnej treści.Sam określasz z ilu pytań ma składać się Twój test.1.. Przykładowy test pisemny z III Edycji Konkursu 2013 można pobrać: tutaj.. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378), przygotowanej na potrzeby tej strategii, oraz określa w szczególności:141 pytań..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt