Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przykład

Pobierz

Jakie działania powinien podjąć organ będący adresatem wniosku o udostępnienie informacji publicznej, jeśli po wezwaniu wnioskodawcy do wykazania istnienia szczególnie uzasadnionego interesu publicznego przesądzającego o konieczności udostępnienia informacji publicznej wnioskodawca cofnął swój pierwotny wniosek?Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Urzędu Gminy Świlcza, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej [Załączniki].. 2. mailem na adres:Poniżej prawidłowo wypełniony wniosek o dostęp do informacji publicznej wysłany do urzędu mailem.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.. 1 i 2 Konstytucji RP zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. Skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wzór).225 7.Zanim złożysz wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wejdź na dane.gov.pl i poszukaj potrzebnych ci informacji.. Komórka realizująca Wydział Spraw Obywatelskich.. 14 ust.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o udzielenie informacji w następujących kwestiach: Tutaj nasza treść zapytania.. Przykłady informacji publicznej Informacje dotyczące wysokości udzielonych dofinansowań z pieniędzy publicznych oraz podmiotów, które takie dofinansowanie otrzymały.Jak wynika z orzecznictwa informacja przetworzona to taka, która nie istnieje w momencie złożenia wniosku o informację publiczną, lecz można ją wydobyć z dostępnych organowi danych, wykonując odpowiednie analizy i inną pracę..

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust.

Na podstawie art. 61, w związku z art. 8 ust.. zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej _ _2.doc 0.04MB Zarządzenie Nr 197/14/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości zarzadzenie--nr-197-14-bm.pdf 0.21MB Załącznik do zarządzenia nr 197/14/BM .Wniosek o udzielenie informacji publicznej.. Kategoria inne.. z o.o. dla Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim za lata 2011, 2012, i za rok bieżący.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie planowanych pokazów sztucznych ogni lub wydarzeń komplementarnych jak pokazy świetlne czy laserowe w okresie 1 lipca 2019 r. - 3 stycznia 2020 r. organizowanych/ zlecanych przez Urząd Miasta i Gminy w Kórniku: Wydział Zamówień Publicznych: Wniosek PDF.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania administracyjnego..

Status Udzielono informacji.

14 ust.. W Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco udostępniane są kolejne informacje publiczne.Cofnięcie wniosku o dostęp do informacji publicznej.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - informację o sprawach publicznych, ale też stosownie do art. 6 ust.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Art.. Możliwość dostępu do informacji publicznej jest jednym z przejawów wolności przekazywania i otrzymywania informacji, czyli ważnego składnika wolności słowa.Wniosek o udostępnienie oferty konkurencji i protokołu postępowania Ze swojego doświadczenia wiem, że bardzo wielu wykonawców zainteresowana jest zapoznaniem się z ofertą konkurencji - zwłaszcza w sytuacji, w której owa konkurencja uzyskała lepsze miejsce w rankingu ofert i pozyskała zamówienie publiczne.4.. Co istotne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do informacji publicznej obejmuje także prawo do uzyskania informacji przetworzonej, w zakresie, w .Jak mówi art. 14 ust..

Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej (wzór).223 6.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie umożliwia obywatelom prywatnej kontroli działalności podmiotu.Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.. Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie: Wszystkich faktur wystawionych przez CKW Zamek sp.. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób .Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantowane jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 61), natomiast tryby udzielania informacji, o których mowa w art. 61 ust.. Prawo do dostępu do informacji publicznej gwarantuje nam obecna Konstytucja RP w art. 61, natomiast zagadnienie informacji publicznej szczegółowo reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.Wniosek z dnia 26.11.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej.. To strona, na której dostępne są różne dane publiczne - możesz je wykorzystać bez składania wniosku.Treść wyroku sądowego nie tylko stanowi - zgodnie z art. 1 ust..

Odpowiedź na wniosek 23.05.2019 14 ust.

1 pkt 4 lit. a ustawy, będąc rodzajem informacji dotyczącej treści i postaci dokumentów urzędowych, podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach .Informacja publiczna może być udostępniona bez pisemnego wniosku.. Używają go zarówno dziennikarze, jak i zwykli obywatele.. 2 Konstytucji RP oraz art. 2 ust.. I nawet jeśli jest przesłany drogą mailową - musi mieć podpis - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę Stowarzyszenia Watchdog Polska w sprawie nagród.Z treści art. 16 ust.. Przedmiot wniosku: udostępnienie decyzji nr 5507 z dnia 06.11.2013 r. w sprawie warunków zabudowy dla nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul.Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej ustawa o dostępie), podmiot udostępniający może zażądać opłaty, jeśli odpowiadając na wniosek - np. mieszkańca .Każda informacja o sprawach publicznych jest informacją publiczną.. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w taki sposób, jaki był określony we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki .Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.. Należy podkreślić, iż dostęp do informacji publicznej stanowi .Wniosek o dostęp do informacji publicznej jest jednym z coraz częściej wykorzystywanych narządzi kontrolowania organów władzy.. Przypomnijmy, że informacja publiczna dotyczy wyłącznie zaistniałych faktów, istniejących dokumentów a więc czegoś, co już jest.. wniosek (pdf, 475.31 KB) odpowiedź (pdf, 615.46 KB) Pokaż metkę .Art.. Celem tym jest nierzadko udręczenie adresata wniosku.Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) - zwaną dalej u.d.i.p.Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt