Jak liczyć termin na udostępnienie informacji publicznej

Pobierz

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.. została wyłączona.. Prawodawca zagwarantował każdemu prawo dostępu do informacji publicznej, nakładając równocześnie szereg obowiązków na określone podmioty dysponujące taką informacją.. Jak zaznaczył sędzia sprawozdawca Przemysław Szustakiewicz - rację ma skarżący, że linia orzecznicza jest już utrwalona.Ustawodawca określił dwa terminy na załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej: termin określony w dniach - 14 dni (art. 13 ust.. 2 i art. 15 zasada pokrywania kosztów podmiotu udostępniającego informację publiczną na wniosek, ust.2.Jeżeli wniosek wpłynął na serwer poczty przychodzącej już po godzinach pracy urzędu, to jako dzień złożenia wniosku należy liczyć kolejny dzień pracujący i dopiero od tego dnia liczyć termin na udostępnienie informacji publicznej.. Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek.Termin na załatwienie nie na udostępnienie !. zasadą jest, że udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.Jak zadać pytanie; Korzyści.. 4a, albo innego systemu teleinformatycznego, tworzą własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze.Ponadto, zgodnie z orzecznictwem, "obowiązek udostępniania informacji publicznej przez władze publiczne, i inne podmioty wykonujące zadania publiczne, nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie" (wyrok NSA z 20 listopada 2003 roku, sygn.Definicja informacji publicznej..

Termin udostępnienia informacji publicznej.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o .Zgodnie z powyższym, na gruncie komentowanej ustawy mamy do czynienia z trzema rodzajami terminów udostępniania informacji publicznej: 1) udostępnienie informacji publicznej niezwłocznie, 2) udostępnienie bez zbędnej zwłoki, ale w terminie nie dłuższym niż 14 dni, 3) udostępnienie informacji w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące.Zgodnie z art. 13 ust.. akt II SAB/Lu 209/13Ustawa o dostępie do informacji publicznej określa odmienne od KPA terminy załatwienia sprawy.Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.. Posted by admin on 23.10.2016 in Aktualności | Możliwość komentowania Termin na załatwienie nie na udostępnienie !. 3/1/1 oraz 5/1 informacja, Że to nie jest informacja publiczna informacja, Że nie posiada zĄdanej informacji informacja, Że wystĘpuje odrĘbny tryb udostĘpniania udostĘpnienie (czynnoŚĆ NA WYROK WSA PRZYSŁUGUJE KASACJAPodmiotami zobowiązanymi do udostępnienia informacji publicznej mogą być również polski związki sportowe, tj. podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym na gruncie przepisu art. 4 ust..

Art. 13 ust, 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowym terminem na załatwienie sprawy jest termin 14 dni.Błędy w procedurze udzielania informacji publicznej.. 1.Informacja publiczna - informacja wydawana przez rząd, rzadziej - w niektórych krajach przez sądy i inne instytucje, także stowarzyszenia czy fundacje.. 1 i 2, przez zastosowanie systemu, o którym mowa w ust.. Udostępnienie takiej informacji wiąże się z koniecznością przeprowadzenia odpowiednich analiz, zestawień, wyciągów i usuwania danych chronionych prawem.Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.. W wielu krajach za informację publiczną uznaje się dostęp do posiedzeń rządu z możliwością rejestracji obrazu i dźwięku, a także metadane uważane za integralną część danych właściwych, czy rozkłady jazdy, komunikaty .. Ustawa o dostępie do informacji publicznej obowiazuje już od 7 lat, wciąż jednak pojawiają się problemy z jej stosowaniem.. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).Określenie odpowiedzialności za nieudostępnienie informacji publicznej ma charakter kluczowy dla całej problematyki dostępu do informacji..

Jedno z nich dotyczy udostępnienia informacji przetworzonej.

W świetle art. 1 ust.. Pytanie: 24 czerwca 2010 r. złożyłem do wójta (któryś z kolei) wniosek o udostępnienie informacji publicznej.Jak podkreślił bowiem Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 ?grudnia 2001 r., odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga wydania decyzji administracyjnej tylko wtedy, gdy chodzi o .Czytaj: Na wniosku o udostępnienie informacji publicznej wystarczą same inicjały.. Opinie klientów.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej "każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie".. Przekroczenie tego terminu może skutkować wniesieniem skargi na bezczynność do sądu administracyjnego, choć nie każda taka skarga zostanie przez sąd uwzględniona.Ustawa o dostępie do informacji publicznej określa odmienne od KPA terminy załatwienia sprawy.Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.. 14 ust.. Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku..

akt II SAB/Lu 209/13Zagwarantowany jest bardzo szeroki dostęp do informacji publicznej.

Postanowienie WSA w Lublinie z 18 czerwca 2013 r., sygn.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Jeżeli wniosek wpłynął na serwer poczty przychodzącej już po godzinach pracy urzędu, to jako dzień złożenia wniosku należy liczyć kolejny dzień pracujący i dopiero od tego dnia liczyć termin na udostępnienie informacji publicznej.. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Stowarzyszenie.. Postanowienie WSA w Lublinie z 18 czerwca 2013 r., sygn.. 1 pkt Ustawy.Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej można uzyskać pod numerem telefonu 22 23-90-384. terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi.art.. Są jednak pewne ograniczenia.. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o .Przepisy regulujące zasady udostępniania informacji publicznej precyzyjnie wskazują termin, w którym organ powinien ustosunkować się do wniosku o udostępnienie informacji.. WSA w Łodzi w wyroku z dnia 15 września 2016 r., (sygn.II SAB/Łd 187/16) potwierdził coś co od dawna było jasne w praktyce realizacji prawa do informacji, chodź niektórzy przedstawiciele doktryny .Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.. 11 Tarczy Antykryzysowej 1.0 praktycznie pozbawił ją możliwości dochodzenia swoich praw w powyższym zakresie przed sądem.Art.. O najczęstszych nieprawidłowościach i o tym, jak prawidłowo udzielić odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji, piszemy poniżej.W rezultacie, jeśli organ nie reagował na wniosek strony o udostępnienie informacji publicznej po 31 marca 2020 r., nie przysługiwał jej żaden środek prawny.. Zwłaszcza, że równoległy art. 15zzs ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt